Nye regler på Integrationsområdet – personer fra Ukraine

Krigen i Ukraine har fordrevet mange mennesker fra deres hjemland, og en del af dem er allerede ankommet til Danmark og flere vil følge.

Her kommer et overblik over særlove og lovændringer i forbindelse med håndteringen af personer fordrevet fra Ukraine – og der oprettes en søgekategori her på bloggen, der hedder Ukraine, for at du nemt kan tilgå alle indlæg om dette emne.

Efter tidslinjen er der et kort uddybende skriv om hvert element

Tidslinje over tiltag

10. marts 2022                    

Aktstykke der giver kommunerne lovhjemmel til at give kost og logi til ukrainske flygtninge
Se aktstykke her: https://www.kl.dk/media/48623/fiu-aktstykke-om-kommuners-adgang-til-at-tilbyde-fordrevne-fra-ukraine-kost-og-logi.pdf

11. marts 2022                    

Regeringen og KL indgår aftale om modtagelse af fordrevne ukrainere
Se aftalen her: https://uim.dk/media/11086/aftale-11-marts-2022.pdf

13. marts 2022                    

Tillægsaftale til trepartsaftale af 14. februar 2022, der giver ukrainere adgang til IGU-uddannelse
Læs mere her: https://www.uim.dk/media/11089/tillaegsaftale-til-trepartsaftale-om-viderefoerelse-af-igu.pdf

15.marts 2022                     

Partnerskab om ukrainere i job
Læs mere her: https://bm.dk/nyheder-presse/pressemeddelelser/2022/03/nyt-partnerskab-skal-hjaelpe-fordrevne-ukrainere-i-job/

16. marts 2022                    

Lov om midlertidig opholdstilladelse for fordrevne ukrainere vedtages
Læs loven her: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2022/324

Hjemmel til at give kost og logi til ukrainske flygtninge

De samlede udgifter til indkvartering og forplejning, som kommunerne samlet kan få dækket, opgøres skønsmæssigt af Indenrigs- og Boligministeriet på baggrund af oplysninger fra kommunerne.

På baggrund af denne opgørelse vil bloktilskuddet til kommunerne under ét blive søgt løftet tilsvarende via bloktilskudsaktstykket for 2023.

Der etableres ved aktstykket en ordning, hvor kommunerne kan stille kost og logi til rådighed for fordrevne fra Ukraine i overgangsperioden frem til den forventede ikrafttræden af særloven.

Det bemærkes, at det ikke vurderes administrativt muligt, at modellen kan udelukke personer, der har privat indkvartering eller i øvrigt ressourcer til at håndtere kost og logi.

Aktstykket og dermed hjemlen til at give kost og logi til ukrainske flygtninge er gældende frem til 4. april 2022.

Aftale om modtagelse af fordrevne ukrainere

Regeringen og Kl er enige om, at

 • der er brug for nye initiativer for at hjælpe de fordrevne ukrainere
 • ukrainerne skal hurtigst muligt ud at bo i kommunerne
 • kommunernes nuværende rammer for anvendelse af midlertidige opholdssteder skal bruges i videst muligt omfang
 • regeringen indkalder til forhandlinger hurtigst muligt for at tilvejebringe det fornødne lovgrundlag for at kommunerne hurtigt og fleksibelt kan etablere opholdssteder og boliger til de fordrevne ukrainere, der har brug for det
 • regeringen laver hurtigst muligt en vejledning til kommunerne om de eksisterende muligheder for at skaffe kost og logi til ukrainere
 • kommunerne skal tilstræbe at overtage integrationsansvaret hurtigst muligt og senest 4 hverdage efter at de har fået opholdstilladelse og er visiteret til kommunen
 • kommunerne får fleksibilitet til at disponere over ressourcerne for at sikre en bedst mulig opgavevaretagelse inden for de givne rammer
 • kommunerne får fleksibilitet i forhold til integrationsindsatsen, herunder mulighed for at udsætte eller berostille krav om program jf. Integrationsloven
 • personer med opholdstilladelse efter særloven, skal ikke indgå i landstallet over det forventede antal flygtninge der kommer til Danmark
 • der tilstræbes en jævn fordeling blandt kommunerne, dog skal der tages hensyn til ganske særlige personlige forhold så som indkvartering ved nærtstående familie eller tilknytning til arbejdsmarkedet mv.
 • regeringen holder løbende kommunerne orienteret om fordelingen – og fordelingsmetoden evalueres efter 3 måneder, eller når der er fordelt 10.000 fordrevne ukrainere

Ukrainere får adgang til IGU-uddannelse

Ukrainere mellem 18 og 39 og, der får opholdstilladelse efter særloven omfattes af målgruppen for IGU-uddannelse.

Tillægsaftalen træder i kraft 17. marts 2022 og løber frem til 1. januar 2024.

Partnerskab om Ukrainere i job

Den 15. marts indgik Regeringen, FH, DA, AC, KL og Danske regioner Partnerskab om Ukrainere i job, der indeholder

God modtagelse i Danmark: Ukrainske borgere skal have hjælp til at starte en hverdag i Danmark, herunder hjælp til praktiske udfordringer og integration på arbejdsmarkedet og i det danske samfund.

Hurtig kompetenceafklaring:  Ukrainere skal have hjælp til at udarbejde CV og til at få vurderet kompetencer.

Jobbank: Der skal formidles stillingsopslag fra virksomheder, der har ledige jobs. Jobsøgende ukrainere skal nemt have adgang til at finde job, og kommunerne skal hjælpe med at matche.

Mulighed for danskundervisning: Kendskab til det danske sprog er væsentligt for at kunne gebærde sig i det danske samfund og på arbejdsmarkedet.

Fokus på opkvalificering: Ukrainerne får adgang til korte kurser, som kan hjælpe dem med at få foden inden for på det danske arbejdsmarked.
Partnerskabet arbejder også på at lave forløb målrettet brancher med gode jobmuligheder som hotel- og restauration, industri og social- og sundhedsområdet.

Mulighed for IGU-forløb: Ukrainere skal have adgang til at deltage i IGU-ordningen for hurtigst muligt at få en hjælpende hånd til at komme i arbejde.

Fokus på ordentlige arbejdsvilkår: Ansættelse af ukrainske borgere skal ske efter almindelige danske løn- og ansættelsesvilkår m.v.

Covid-19 er ikke længere en samfundskritisk sygdom – alle særregler er ophævet 

Covid-19 er fra den 1. februar 2022 ikke længere en samfundskritisk sygdom og de særlige restriktioner for beskæftigelsesindsatsen gælder ikke længere. 

Der er ikke længere krav om brug af mundbind og visir i Jobcentrene og samtaler skal igen afholdes efter de almindelige regler.  
Det betyder at samtaler som udgangspunkt skal afholdes ved fysisk fremmøde. Kan en samtale ikke afholdes fordi sagsbehandler eller borger er i isolation, skal samtalen flyttes til et andet tidspunkt. 

Jobcentre og a-kasser skal også fortsat være særligt opmærksomme på og tage særlige hensyn til, om en borger er i risikogrupperne for covid-19, jf. Sundhedsstyrelsens udmelding om risikogrupper, forud for henvisning til job og tilbud med fysisk fremmøde. 

Jobcentret skal fortsat tage særlige hensyn til, om en borger er i risikogrupperne for covid-19, jf. Sundhedsstyrelsens retningslinjer, forud for henvisning til job og tilbud med fysisk fremmøde. 

Der bør tages hensyn til borgere, der er utrygge ved smittesituationen fx ved at tilrettelægge samtaler eller tilbud i dialog med borgeren på en måde, der skaber tryghed for borgeren. 

Link til STAR: https://star.dk/om-styrelsen/nyt/corona-virus-betydning-for-beskaeftigelsesindsatsen-og-ydelser/  

Link til sundhedsstyrelsen: https://www.sst.dk/da/corona