Mulighed for dækning af tabt arbejdsfortjeneste og sygedagpenge under covid-19

Denne artikel skal ses som et supplement til det opdaterede skema over særlige regler grundet covid-19.

Ankestyrelsen har taget stilling til hvordan covid-19 situationen kan påvirke bevilling af hjælp efter de almindelige regler i social- og beskæftigelseslovgivningen.

Det er vigtigt at kommunen overvejer betydningen af covid-19 i den konkrete sag, herunder om covid-19 situationen er et forhold, der sagligt og relevant kan inddrages i vurderingen af om borger er berettiget til hjælp.

Dog skal man også være bevidst om, at covid-19 ikke i sig selv giver ret til ydelser efter de enkelte love.

Ankestyrelsen har taget stilling til

 • Tabt arbejdsfortjeneste efter Serviceloven
 • Sygedagpenge

i en situation, hvor det er for risikabelt at møde på arbejde, eller at sende sit barn med funktionsnedsættelse i skole/institution.

Tabt arbejdsfortjeneste

Det er en betingelse for at få tabt arbejdsfortjeneste, at det er en nødvendig konsekvens af barnets funktionsnedsættelse, at forælderen passer barnet i hjemmet og som følge deraf har et indtægtstab.

Hvis lægen har vurderet, at barnet er i særlig risiko for et langstrakt eller alvorligt sygdomsforløb hvis det smittes med covid-19, kan det være nødvendigt at barnet passes i hjemmet.

Forældre kan således have ret til dækning af tabt arbejdsfortjeneste, hvis barnet som følge af sin funktionsnedsættelse ikke kan passes i sit sædvanlige pasningstilbud på grund af covid-19.

Det afgørende er, om samtlige betingelser for at modtage tabt arbejdsfortjeneste er opfyldt.

Eksempel – ret til tabt arbejdsfortjeneste

Barnets læge har i en statusattest bekræftet, at barnet er i særlig risiko.

Det følger af de generelle retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen, at det ikke anbefales at starte i offentlig pasning eller skole frem til 1. juni 2020, hvis man er i særlig risiko.

Det er således en konsekvens af barnets funktionsnedsættelse, at der er behov for pasning i hjemmet.

Der kan ikke gives afslag med henvisning til at pasningsbehovet skyldes covid-19.

Der er dog også tilfælde, hvor behovet for pasning udelukkende er en følge af forældrenes arbejdsmæssige forhold og covid-19, og så kan der ikke bevilges tabt arbejdsfortjeneste.

Når pasningsbehovet ikke er en nødvendig konsekvens af barnets funktionsnedsættelse, skal kommunen tage stilling til om der kan bevilges hjælp efter andre regler – eksempelvis § 58 c i sygedagpengeloven.

Eksempel – ikke ret til tabt arbejdsfortjeneste

Ansøgning om tabt arbejdsfortjeneste begrundes med at forældreren er udsat for smitterisiko på sin arbejdsplads.

Barnet er i særlig risiko for et alvorligt sygdomsforløb, hvis det smittes med covid-19, men barnets læge udtaler, at barnet kan passes som normalt i sin institution med de forholdsregler, der er anbefalet af Sundhedsstyrelsen.

Pasningsbehovet er dermed ikke en følge af barnets funktionsnedsættelse, men af forældrerens arbejdsmæssige forhold og covid-19.

Der kan gives afslag på dækning af tabt arbejdsfortjeneste.

Kommunen skal vejlede forældreren om mulighederne efter sygedagpengelovens § 58 c, hvis det er relevant.

Tabt arbejdsfortjeneste til begge forældre samtidig

Muligheden for dækning af tabt arbejdsfortjeneste med mere end 37 timer/ugen til pasning af et barn, kan kun ske i ekstraordinære situationer;

 • Barnet skal indlægges på sygehuset og opereres, og det er nødvendigt at begge forældre er tilsted på grund af operationens alvor
 • Begge forældre skal have information om hvordan barnet skal behandles efter udskrivning fra sygehuset
 • Hvis forældrene ikke bor sammen, men begge forældre tager sig af barnet

Der kan derfor som udgangspunkt ikke bevilges tabt arbejdsfortjeneste til begge forældre samtidig alene som følge af covid-19, da det er en forudsætning, at der er tale om en midlertidig situation, hvor barnet opholder sig uden for hjemmet.

Eksempel – ikke ret til tabt arbejdsfortjeneste

Begrundelsen for ansøgning om tabt arbejdsfortjeneste er, at det er lægeligt anbefalet, at alle i husstanden er hjemme, for at undgå smitte.

Den ene forælder modtager i forvejen tabt arbejdsfortjeneste med 37 timer/ugen.

Barnet med funktionsnedsættelse er i særlig risiko, hvorfor både forældre og søskende er hjemme.

Forældrene oplyser, at det er umuligt at varetage pasningen af børnene og samtidig nå de praktiske gøremål.

Behovet for pasning af barnet med funktionsnedsættelse er tilgodeset med den eksisterende bevilling.

Behovet for yderligere bevilling af tabt arbejdsfortjeneste opstår således alene på grund af covid-19.

Der kan gives afslag på dækning af tabt arbejdsfortjeneste.

Kommunen skal vejlede forældreren om mulighederne efter sygedagpengelovens § 58 c, hvis det er relevant.

Hvis kommunen i den konkrete sag kommer frem til, at pasningsbehovet er en konsekvens af barnets funktionsnedsættelse, skal kommunen også tage stilling til om pasningsbehovet bedst løses med dækning af tabt arbejdsfortjeneste, eller efter andre muligheder i den sociale lovgivning.

Sygedagpenge

Som følge af covid-19 situationen, er der i sygedagpengeloven fastsat en midlertidig ordning om ret til sygedagpenge for personer – og pårørende – i risikogruppe for et alvorligt sygdomsforløb, hvis de smittes med covid-19.

Formålet er at sikre forsørgelse til lønmodtagere, der ikke kan møde på arbejde fordi de eller deres pårørende er i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb, og hvor det ikke er muligt at indrette arbejdspladsen eller ændre arbejdsopgaverne i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens retningslinjer for personer i øget risiko, og hvor hjemmearbejde heller ikke er en mulighed.

Ordningen gælder lønmodtagere i et ansættelsesforhold – ledige og selvstændige er dermed ikke omfattet af ordningen.

Det er en betingelse, at lønmodtageren opfylder de øvrige betingelser for ret til sygedagpenge, herunder beskæftigelseskravet. Det er ikke et krav, at der er uarbejdsdygtighed som følge af egen sygdom.

Man er pårørende, når lønmodtageren deler husstand med en person, der er i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb med covid-19.

Der skal også være en familiemæssig tilknytning mellem lønmodtageren og den pårørende – eksempelvis forældre/barn-relation.

Fremgår den familiemæssige tilknytning ikke af folkeregisteret, skal lønmodtageren afgive en tro og love-erklæring.

Dokumentation

Lønmodtageren skal selv skaffe såvel lægeerklæring som arbejdsgivererklæring, inden der kan udbetales sygedagpenge.

Lægeerklæringen skal dokumentere, at den pårørende er i risikogruppe, og skal derfor indhentes fra den pårørendes læge.

Lægen skal vurdere, om den pårørende har en øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb med covid-19 i henhold til Sundhedsstyrelsens retningslinjer.

Arbejdsgiver skal erklære at lønmodtageren ikke kan arbejde og er helt fritaget fra sit arbejde.

Arbejdsgiver skal på baggrund af lægeattesten vurdere, om der er muligt at indrette arbejdspladsen eller ændre arbejdsopgaver, så arbejdet kan udføres i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens retningslinjer.

Da det er en betingelse, at lønmodtageren fritages helt fra sin arbejdsforpligtelse, omfatter ordningen ikke lønmodtagere der kan arbejde hjemmefra, eller hvis arbejdsgiver kan tilbyde opgaver som lønmodtageren kan varetage delvist.

Valgfrihed mellem ydelser

Hvis en borger opfylder betingelserne for at få hjælp til forsørgelse efter flere bestemmelser, har borgeren valgfrihed mellem ydelserne.

Det vil dog være dobbeltforsørgelse, hvis forældre modtager både tabt arbejdsfortjeneste og anden offentlig ydelse, der skal dække samme forsørgelsesbehov.

Kommunen skal vejlede om muligheden for at vælge mellem de forskellige ydelser.

Henvisninger

Ankestyrelsens artikel https://ast.dk/social/artikler/hjaelp-til-handicappede-og-aeldre/covid-19-mulighed-for-daekning-af-tabt-arbejdsfortjeneste-og-sygedagpenge-under-covid-19

Principmeddelelse C-42-02 om tabt arbejdsfortjeneste til begge forældre samtidig udover 37 timer/ugen https://www.retsinformation.dk/eli/accn/W20020987225

Sygedagpengeloven https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/223

Vejledning om midlertidig ret til sygedagpenge for lønmodtagere, der er i øget risiko ved smitte med covid-19, og for lønmodtagere, der er pårørende til personer, der er i øget risiko ved smitte med covid-19 https://www.retsinformation.dk/eli/retsinfo/2021/9205v

Serviceloven https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/1287v

Bekendtgørelse om genåbning og fortsat delvis suspension af beskæftigelsesindsatsen som følge af covid-19 m.v. 

Bekendtgørelse nr. 1251 af 11. maj 2021 (ophæver Bekg. nr. 885 af 11. maj 2021) 

Bekendtgørelsen træder i kraft 13. juni og ophæves den 11. juli 2021. 

Herunder listes de vigtigste bestemmelser. 

Lov om en Aktiv Beskæftigelsesindsats

 • A-kassen kan vælge om CV-samtaler skal afholdes ved personligt fremmøde, digitalt eller telefonisk (§ 1, stk. 1, nr.1) 
 • Jobcentret kan vælge om jobsamtalerne skal afholdes ved personligt fremmøde, digitalt eller telefonisk (§ 1, stk. 1, nr. 2) 
 • Fravigelsen om ret- og pligttilbud gælder indtil 1. juli (§ 1, stk. 1, nr. 3) 
 • Nytteindsats der blev afbrudt som følge af restriktionernes indførsel 20. december 2020, kan fra og med15. april 2021 genbevilges hos samme arbejdsgiver (§ 1, stk. 2) 
 • Virksomhedspraktik og løntilskudsjob, der blev afbrudt som følge af restriktionernes indførsel 20. december 2020, kan genbevilges ved samme arbejdsgiver (§ 1, stk. 3) 
 • Fristerne for hvornår et tilbud inden for varslingspuljerne senest skal være påbegyndt og afsluttet, afviges, så perioden fra og med 20.12.2020 til og med 16.05.2021 ikke tæller med (§ 1, stk. 4) 

Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. 

 • Kommunen kan vælge om møder i rehabiliteringsteamet skal være fysiske eller virtuelle (§2, stk. 1, nr. 1) 
 • Borgeren skal give samtykke til, at sagen behandles uden borgerens deltagelse.  
  Ønsker borgeren at deltage, skal kommunen sikre, at dette kan ske (§ 1, stk. 1, nr.2) 
 • Hvis borgeren er enig i rehabiliteringsteamets indstilling, eller har anmodet om at der alene tages stilling til spørgsmålet om førtidspension på det foreliggende grundlag, OG hvis kommunen ikke kan træffe afgørelse i overensstemmelse med rehabiliteringsteamets indstilling, så SKAL sagen behandles på ny og med fysisk fremmøde i rehabiliteringsteamet (§ 2, stk. 2) 

Lov om en Aktiv Socialpolitik 

 • Følgende målgrupper anses for at have en rimelig grund til ikke at stå til rådighed i forhold til rettigheder og pligter, der er suspenderet i medfør af denne bekendtgørelses § 1 og § 2 
 • Modtagere af 
  • Overgangsydelse og uddannelseshjælp som uddannelsesparate og åbenlyst uddannelsesparate 
  • Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, overgangsydelse eller kontanthjælp som jobparate 
  • Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, overgangsydelse, uddannelseshjælp eller kontanthjælp som aktivitetsparate 
 • (§ 3, stk. 1) 
  • Ressourceforløbsydelse under ressourceforløb 
  • Ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb 
  • Ledighedsydelse 
 • (§ 3, stk. 2) 
  • Kommunen har pligt til at vejlede ansøgere og modtagere af hjælp om alle rettigheder og pligter i forhold til rådighed og sanktioner forbundet med hjælpen (§ 3, stk. 3) 
  • Vejledningen skal gives ved førstkommende samtale efter bekendtgørelsens ikrafttræden
   Har borgeren tidligere fået en tilstrækkelig vejledning i forhold til rådighedsforpligtelsen, skal ikke vejledes særskilt i forbindelse med denne bekendtgørelse (§ 13, stk. 4) 

Bekendtgørelse om rådighed 

 • A-kasserne kan vælge om samtaler med medlemmerne skal holdes ved personligt fremmøde, digitalt eller telefonisk (§ 4, stk. 1) 
 • Et medlem kan få dagpenge, selvom medlemmet ikke kan tage arbejde, deltage i samtaler, tilbud eller aktiviteter, der forudsætter fysisk fremmøde, hvis det skyldes at medlemmet ikke har pasningsmulighed for et eller flere børn (§ 4, stk. 2) 

Sygedagpengeloven 

 • Jobcentret kan vælge om opfølgningssamtaler skal holdes ved personligt fremmøde, digitalt eller telefonisk (§ 5, stk. 1) 

Handicapkompensationsloven 

 • Isbryderordning; Kravet om at personen ikke har opnået ansættelse op til 2 efter endt uddannelse fraviges. Gælder kun i de tilfælde, hvor perioden på de 2 år er udløbet umiddelbart op til eller efter 20.12.2020 (§ 6, stk. 1) 
 • Løntilskudsjob, der blev afbrudt som følge af restriktionernes indførsel 20. december 2020, kan genbevilges ved samme arbejdsgiver (§ 6, stk. 2) 

Lov om Social Pension 

 • Kommunen kan vælge om mødet, hvor en ansøger får foretræde for pensionsnævnet skal holdes ved personligt fremmøde, digitalt eller telefonisk (§ 7) 

Bekendtgørelse om en Aktiv Beskæftigelsesindsats 

 • Timer i perioden fra og med den 1. marts 2020 til og med den 31. august 2020 og fra og med den 1. januar 2021 til og med den 30. juni 2021, hvor personen har modtaget dagpenge eller har deltaget i tilbud om ansættelse med løntilskud, medregnes ikke i opgørelsen af sammenlagt ledighed i forbindelse med kontaktforløbet, 6 og 9 måneders perioderne for afslutning af jobrettet uddannelse og tidspunkt for ret og pligt til tilbud (§ 8, stk. 1, nr. 1) 
 • Jobcenteret kan vælge, om tilmeldingen og den indledende vurdering efter bekendtgørelsens § 4 for personer, der har ansøgt om kontanthjælp, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, overgangsydelse eller uddannelseshjælp efter lov om aktiv socialpolitik, skal ske ved personligt fremmøde, digitalt eller telefonisk (§ 8, stk. 1, nr. 2) 

Bekendtgørelse om 6 ugers jobrettet uddannelse til forsikrede ledige 

 • Ledige kan deltage i kurser selvom de afholdes som digital undervisning (§ 9) 

Bekendtgørelse om fleksjob m.v. 

 • Ledighedsydelsesmodtagere kan deltage i kurser til og med erhvervsuddannelsesniveau, selvom de afholdes som digital undervisning (§ 10) 

Bekendtgørelse om særlig varslingspulje 

 • Frister for, hvornår et tilbud senest skal være påbegyndt og afsluttet fraviges, så perioden fra og med den 20. december 2020 til og med den 16. maj 2021, ikke tæller med ved beregning af fristerne (§ 11) 

Regler om adgangsbegrænsninger m.v. i Jobcentre 

 • Der skal være 4m2 gulvareal for hver besøgende. Dog må der altid være 1 besøgende 
 • I lokaler, hvor besøgende i de væsentlige sidder ned, skal der være 2m2 gulvareal for hver besøgende 

(§ 12, stk. 1, nr. 1) 

 • Lokalerne skal indrettes, så de besøgende kan holde afstand 
 • Der skal opsættes informationsmateriale om 
 • Personer med symptomer på Covid-19 bør isolere sig i hjemmet 
 • God hygiejne 
 • Hensigtsmæssig adfærd i det offentlige rum 

Informationsmaterialet skal være det, der er offentliggjort af sundhedsstyrelsen 

(§ 12, stk. 1, nr. 2) 

 • Det skal sikres, at medarbejdere og andre personer der er tilknyttet lokalerne, overholder Sundhedsstyrelsens anbefalinger om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd 

(§12, stk. 1, nr. 3) 

 • Der skal være vand og sæbe eller håndsprit (minimum 70% alkohol) tilgængeligt for besøgende i Jobcentret 

(§ 12, stk. 1, nr. 4) 

Diverse 

 • For borgere, hvor tidspunktet for ret- og pligttilbud, indtraf i perioden fra og med den 20. december 2020 og indtil den 1. juli 2021, og som ikke har fået et tilbud, skal jobcenteret snarest muligt igangsætte tilbud (§ 14, stk. 1) 

Vi vender tilbage med et samlet – og forhåbentligt sidste – overblik over særlige regler grundet Covid-19 i vores nyhedsbrev i august. 

Links:
Bekendtgørelse om genåbning og fortsat delvis suspension af beskæftigelsesindsatsen som følge af covid-19 m.v.: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1251  

Omstillingspuljen til afskedigede medarbejdere fra minkbranchen forlænges ind i 2022 

Som følge af covid-19 pandemien – og den deraf følgende nedlukning af minkfarme i Danmark – blev der vedtaget en særregel, hvor personer der havde været ansat i minkerhvervet fik mulighed for uddannelse. Denne ret videreføres ind i 2022. 

Målgruppe 

Personer der har arbejdet i minkerhverv eller følgeerhverv i perioden fra og med den 1. januar 2020 til og med den 22. marts 2021. 

Og 

Som i 2022 er eller bliver ledige 

Tilbuddet er frivilligt.  

Under uddannelsen er personen fritaget for at være aktivt jobsøgende og at stå til rådighed for henvist arbejde, samt fra at deltage i andre tilbud, herunder tilbud der er påbegyndt.  

Tilbuddet kan række ud over den dato, hvor personen er berettiget til forsørgelsesydelse og personen har ret til at fortsætte tilbuddet ved ydelsesskift, så længe personen er omfattet af en målgruppe i §6.  

Reglerne i LAB §53 og §95 om de overordnede betingelser finder ikke anvendelse. 

Der ændres ikke i reglerne for ordningen.  

Aftalen giver fortsat ret til alle typer af uddannelse, uanset om det er offentlige eller private udbydere i Danmark, og der ikke noget prisloft for uddannelsen. 

Link til nyhed: https://bm.dk/nyheder-presse/pressemeddelelser/2021/09/ledige-fra-minkbranchen-faar-ogsaa-ret-til-opkvalificering-i-2022/ 

Link til tidligere artikel: https://wiederquist.dk/wp-content/uploads/Artikel-om-ordin%C3%A6r-uddannelse-efter-LAB.pdf  

Særlige tiltag målrettet langtidsledige under Corona-krisen

Den 28. maj 2021 er der indgået en politisk aftale om tiltag målrettet langtidsledige under coronakrisen, hvor der sættes 159 millioner af til en række midlertidige initiativer i 2021 og 2022.  
Der er tale om indsatser, der skal styrke og forbedre langtidslediges mulighed for at komme tilbage på arbejdsmarkedet gennem opkvalificering og virksomhedsrettede tiltag.  

3 initiativer målrettet langtidsledige over 50 år 

Særligt løntilskud til langtidsledige seniorer 

Forhøjet tilskud på 20,- kr. i timen til private og offentlige virksomheder 

Målgruppe:  

 • Dagpengemodtagere 
 • Kontanthjælpsmodtagere 
 • Overgangsydelsesmodtagere, der ikke er omfattet af introduktionsprogrammet 

Krav: 

 • Skal have været ledig i 12 måneder (dagpengeforbrug under suspensionsperioden tæller også med) 
 • Skal være fyldt 50 år 

Varighed: 

 • Løntilskuddet kan vare op til 6 sammenhængende måneder (arbejdsgiver og den ledige aftaler selv varighed) 

Periode: 

Gælder ansættelser med løntilskud, der påbegyndes i perioden 1. september 2021 til og med 31. december 2022. 

Virksomhedspraktik udvides fra 4 til op til 8 uger for langtidsledige seniorer 

Målgruppe: 

 • De målgrupper der i dag kan få virksomhedspraktik i op til 4 uger 

Krav: 

 • Skal have været ledig i 12 måneder (dagpengeforbrug under suspensionsperioden tæller også med) 
 • Skal være fyldt 50 år 

Gælder virksomhedspraktikforløb der påbegyndes i perioden 1. september 2021 til og med 31. december 2022. 

Flere midler til pulje til ledige seniorer over 50 år i risiko for langtidsledighed 

Der afsættes 15 millioner i både 2021 og 2022 til puljen til særlig indsats for ledige over 50 år. 
Puljen understøtter projekter, der hjælper ledige seniorer tilbage i ordinært job, ved at skabe ”gode match” mellem borger og virksomhed. 

Puljen kan ansøges af A-kasser og Jobcentre, eventuelt i samarbejde med andre aktører. 

3 initiativer målrettet opkvalificering af langtidsledige 

Flere midler til korte jobrettede kurser i 2021 

Der er tilført 25 millioner ekstra til den regionale uddannelsespulje i 2021, så flere ledige kan udnytte deres ret til ét kort kursus. 
Formålet er at den ledige hurtigt og fleksibelt omstilles til nye job og brancher. 

Kurset skal fremgå på den regionale positivliste i borgerens eget RAR-område, eller tilstødende RAR-områder. 
Hvis borger har en arbejdsgivererklæring om ansættelse, kan kravet om at kurset fremgår på positivlisten fraviges. 

Suspension af referenceperioden for 6 ugers jobrettet uddannelse 

Langtidsledige der under coronakrisen kan have været forhindret i at benytte deres ret til 6 ugers jobrettet uddannelse, kan således benytte deres ret i resten af deres dagpengeperiode. 

De øvrige betingelser ved ordningen skal fortsat være opfyldt 

Forsøget gælder for forløb der påbegyndes i perioden 1. september 2021 til og med 31. december 2022. 

Udvidelse af retten til realkompetencevurdering til faglærte 

Retten til realkompetencevurdering udvides til også at gælde faglærte der er fyldt 30 år fra følgende målgrupper 

 • Dagpengemodtagere 
 • Kontanthjælpsmodtagere 
 • Overgangsydelsesmodtagere uden for introduktionsprogrammet 

Forsøget gælder for realkompetencevurderinger der påbegyndes i perioden 1. september 2021 til og med 31. december 2022. 

1 initiativ målrettet unge i risiko for langtidsledighed 

Udvidelse og forlængelse af trainee-ordningen 

Der er afsat 5 millioner til forlængelse af trainee-ordningen, så den nu løber til udgangen af 2022. 

Ordningen medvirker til at nyuddannede i hele 2022 kan få ekstra hjælp til at komme ind på arbejdsmarkedet. 

Nyuddannede, der modtager dagpenge på dimittendsats, får en virksomhedsrettet indsats, målrettet CV-vejledning, et opkvalificeringsforløb eller en kombination af disse. 

2 initiativer målrettet alle langtidsledige 

Videreførelse af VEU-koordinatorer i 2022 

Der afsættes 25 millioner til at videreføre VEU-koordinatorerne i hele 2022. 

VEU-koordinatorerne sikrer i samarbejde med alle parter ”det gode match” mellem virksomhedernes konkrete efterspørgsel på kompetencer og ledig arbejdskraft. 

Der tages udgangspunkt i korte, partsafklarede og meritgivende opkvalificeringsforløb for ledige med henblik på ordinær ansættelse. 

Videreførelse af forsøg med jobrotationsvikariatets varighed 

Forsøget med at jobrotationsvikariatets maksimale varighed blev udvidet fra 6 til 9 måneder udvides til at gælde hele 2022. 

Forsøget gælder jobrotationsforløb, der påbegyndes frem til og med 31. december 2022. 

Den del af det nuværende forsøg, der omfattet nedsat krav til forudgående ledighed forlænges ikke og udløber 31. december 2021.  

Link til orientering om aftalen: https://bm.dk/media/17922/aftale-om-tiltag-maalrettet-langtidsledige-under-coronakrisen-d-28-maj-2021.pdf  

Covid-19 indsatser – igen

Så kører Corona-toget igen, og ud over restriktioner er der også nye regler på vej, på beskæftigelsesområdet. 

Her kommer et overblik over status her og nu – og så følger vi selvfølgelig op i januar med et opdateret overblik. 

L94 – arbejdsgivers ret til at forlange coronapas 

Den 25. november vedtog Folketinget, at arbejdsgivere kan pålægge ansatte at forevise coronapas, så længe covid-19 kategoriseres som en samfundskritisk sygdom. 
Derudover genindføres reglerne der giver arbejdsgivere mulighed for at pålægge ansatte at blive testet for covid-19 og at blive oplyst om testresultatet. 

En ansat, der ikke efterkommer et pålæg om forevisning af coronapas  eller test vil kunne mødes med ansættelsesretlige sanktioner, hvis den ansatte i forbindelse med pålægget er blevet skiftligt oplyst om, at sådanne sanktioner kan tages i anvendelse, hvis pålægget ikke efterkommes. 

Loven gælder fra og med den 25. november 2021 

https://www.ft.dk/samling/20211/lovforslag/l94/index.htm

L98 – Udvidet ret til refusion af sygedagpenge som følge af covid-19 samt ny midlertidig periode med ret til dagpenge ved pasning af børn som følge af covid-19 

Der er ret til refusion efter sygedagpengeloven fra første fraværsdag, hvis fraværet skyldes 

 • Smitte med covid-19 
 • Nær kontakt til person smittet med covid-19 og er i isolation 

Dette gælder både lønmodtagere og selvstændige. 

Ret til dagenge efter barselsloven til forældre, der må blive hjemme for at passe deres børn fordi 

 • Barnet er smittet med covid-19 
 • Barnet er hjemsendt som følge af et eller flere covid—19 smittetilfælde i dagtilbud/skole 

Loven gælder fra og med den 16. december 2021 

https://www.ft.dk/samling/20211/lovforslag/l98/index.htm

L66 – forlænget ret til uddannelse til personer fra mink erhvervet 

Retten til uddannelse for personer der har arbejdet i minkerhvervet eller følgeerhverv, forlænges til og med 2022. 

Forventes at blive besluttet ved 3. behandling i Folketinget den 21. december 2021 

Loven træder i kraft 1. januar 2022. 

https://www.ft.dk/samling/20211/lovforslag/L66/index.htm

L101 – Corona-helte (ingen modregning for corona relateret arbejde) 

Den eksisterende ordning, hvor merindtægter, der kan tilskrives mer- eller overarbejde, som er relateret til covid-19, ikke skal medregnes ved opgørelsen af indtægtsgrundlaget til brug for beregning af folke-, senior- eller førtidspension forlænges til og med december 2022. 

Forventes at blive besluttet ved 3. behandling i Folketinget den 21. december 2021 

Loven træder i kraft 1. januar 2022. 

https://www.ft.dk/samling/20211/lovforslag/l101/index.htm

L102 – midlertidig arbejdsfordeling 

Den midlertidige arbejdsfordelingsordning forlænges, og giver private virksomheder mulighed for at iværksætte den midlertidige arbejdsfordelingsordning i perioden 1. januar 2022 til 31. marts 2022 på samme vilkår som den hidtil gældende ordningen. 

Forventes at blive besluttet ved 3. behandling i Folketinget den 21. december 2021 

Loven træder i kraft hurtigst muligt efter vedtagelse. 

https://www.ft.dk/samling/20211/lovforslag/l102/index.htm

Suspendering af beskæftigelsesindsatsen 

Afholdelse af samtaler 

Bekendtgørelsen om delvis suspension af samtaleform i beskæftigelsesindsatsen betyder, at A-kasser og kommuner kan vælge om samtaler med borgere skal afholdes digitalt, telefonisk eller med personligt fremmøde. 

Det samme gælder for samtaler i rehabiliteringsteamet. 

Disse regler gælder i perioden 19. december 2021 – 16. januar 2022. 

Borgere med 6 måneders ledighed, kan fra 1. januar 2022 selv vælge om en samtale skal afholdes digitalt, telefonisk eller personligt. 

Det er i sidste ende kommunen eller A-kassen der beslutter om samtalen skal afholdes personligt eller ej, for at sikre at smitten holdes nede 

Disse regler gælder i perioden 1. januar 2022 – 16. januar 2022 

Tilbud 

Hvis en borger er i risikogruppe for covid-19 skal dette indgå i vurderingen af hvilke job og tilbud, som jobcentret kan give borgeren. 
Styrelsen beder om, at der anlægges et forsigtighedsprincip, således at der ikke må ske henvisning til job eller tilbud med fysisk fremmøde, hvis der er tvivl om, om arbejdsgiver kan og vil overholde de retningslinjer der er gældende for beskæftigelse af personer i risikogrupperne. 

Krav om mundbind og visir på Jobcentre 

Følgende skal bruge mundbind eller visir, når de befinder sig i Jobcentret 

 • Besøgende på 12 år og derover 
 • Medarbejdere og andre personer på Jobcentret, der har kontakt til besøgende 

 
Jobcentret skal opsætte informationsmateriale om reglerne. 

Følgende er undtaget for at bære mundbind eller visir 

 • Medarbejdere der opholder sig i et aflukket rum eller bag en afskærmning, hvor kun medarbejderen har adgang 
 • Personer med nedsat bevidsthedsniveau, fysiske eller mentale svækkelser eller andet der gør at de ikke er i stand til at bære mundbind eller visi 

https://star.dk/om-styrelsen/nyt/corona-virus-betydning-for-beskaeftigelsesindsatsen-og-ydelser/

Covid-19 er ikke længere en samfundskritisk sygdom – alle særregler er ophævet 

Covid-19 er fra den 1. februar 2022 ikke længere en samfundskritisk sygdom og de særlige restriktioner for beskæftigelsesindsatsen gælder ikke længere. 

Der er ikke længere krav om brug af mundbind og visir i Jobcentrene og samtaler skal igen afholdes efter de almindelige regler.  
Det betyder at samtaler som udgangspunkt skal afholdes ved fysisk fremmøde. Kan en samtale ikke afholdes fordi sagsbehandler eller borger er i isolation, skal samtalen flyttes til et andet tidspunkt. 

Jobcentre og a-kasser skal også fortsat være særligt opmærksomme på og tage særlige hensyn til, om en borger er i risikogrupperne for covid-19, jf. Sundhedsstyrelsens udmelding om risikogrupper, forud for henvisning til job og tilbud med fysisk fremmøde. 

Jobcentret skal fortsat tage særlige hensyn til, om en borger er i risikogrupperne for covid-19, jf. Sundhedsstyrelsens retningslinjer, forud for henvisning til job og tilbud med fysisk fremmøde. 

Der bør tages hensyn til borgere, der er utrygge ved smittesituationen fx ved at tilrettelægge samtaler eller tilbud i dialog med borgeren på en måde, der skaber tryghed for borgeren. 

Link til STAR: https://star.dk/om-styrelsen/nyt/corona-virus-betydning-for-beskaeftigelsesindsatsen-og-ydelser/  

Link til sundhedsstyrelsen: https://www.sst.dk/da/corona