Flere ankesager – samme omgørelsesprocent

Ankestyrelsen har i 2023 afgjort ca. 49.000 sager, mod ca. 47.000 i 2022, men omgørelsesprocenterne er stort set uændrede inden for de 3 største områder; Kommunale sager, arbejdsskadessager og sager vedrørende udbetaling Danmark.

Det er især sager vedrørende børn og unge samt seniorpension der forklarer stigningen i antallet af omgjorte sager.

Aktivloven

 StadfæstetÆndretHjemvistOmgjort i alt
202174%15%12%26%
202273,3%15,1%11,6%26,7%
202377,4%10,3%12,3%22,6%

Sygedagpengeloven

 StadfæstetÆndretHjemvistOmgjort i alt
202182%11%7%18%
202277,2%13,4%9,4%22,8%
202376,5%11,7%11,7%23,5%

Lov om en Aktiv Beskæftigelsesindsats

 StadfæstetÆndretHjemvistOmgjort i alt
202182%9%8%18%
202275,4%13,4%11,2%24,6%
202373%17,2%9,8%27%

Kommunale sager i alt

 StadfæstetÆndretHjemvistOmgjort i alt
202174%10%16%26%
202269,8%11,1%19,1%30,2%
202370,4%10,6%19%29,6%

Læs nyheden ved Ankestyrelsen her:

https://ast.dk/om-ankestyrelsen/artikler-om-styrelsen-generelt-fra-ankestyrelsens-faglig-nyhedsbrev-nyt-fra-ankestyrelsen/vores-opgaver/ankestyrelsen-afgjorde-flere-sager-i-2023-2013-omgorelsesprocent-forbliver-uaendret

Vi skrev også om omgørelsesprocenterne sidste år – det finder du her:

Ny måling viser Jobcentrenes tidlige indsats over for A-dagpengemodtagere 

STAR lancerer en ny måling på Jobindsats.dk hvor kommuner kan følge med i deres tidlige indsats for dagpengemodtagere.

Målingen viser antal og andel a-dagpengemodtagere, som på den dag, de opnår seks måneders sammenlagt ledighed, har fået det lovpligtige antal jobsamtaler

Læs nyheden fra STAR her:
https://star.dk/om-styrelsen/nyt/nyheder/2024/05/ny-maaling-se-jobcentrenes-tidlige-indsats-over-for-a-dagpengemodtagere/?utm_campaign=nyhedsbrev&utm_content=2024-06-04&utm_medium=email&utm_source=STAR%20Nyheder

Find målingen på Jobindsats her:

https://www.jobindsats.dk/databank/temaer/tidlig-indsats-og-skaerpet-tilsyn/samtaler/jobsamtaler-til-a-dagpengemodtagere-i-jobcentrene

Flere udsatte ledige kommer i job

Set i forhold til de foregående 4 år, er en større andel aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere kommet i job i løbet af 2022 – og størstedelen er fortsat i job i 2023.

 • 4000 aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere kom i job i 2022
 • 53 % var fortsat i job efter 1 år
 • Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid var 29 timer

Læs nyheden fra STAR her:

https://star.dk/om-styrelsen/nyt/nyheder/2024/05/flere-udsatte-ledige-kommer-i-job

Eller hop direkte til analysen på Jobindsats her:

https://jobindsats.dk/analyser/analyser/flere-udsatte-ledige-kommer-i-job

Fortrinsret til offentlige stillinger- Forhandling mellem arbejdsgiver og Jobcenter

Ankestyrelsen skrevet en artikel om forhandling i forbindelse med fortrinsret, da de har set eksempler på, at der ikke altid foregår en reel forhandling mellem arbejdsgiver og Jobcenter.

Fortrinsret

Personer med handicap, har mulighed for at benytte fortrinsadgang, når ansøges til en offentlig stilling, Det betyder, at hvis ansøgeren opfylder de formelle uddannelseskrav til stillingen, skal den offentlige arbejdsgiver indkalde ansøgeren til en personlig ansættelsessamtale, inden stillingen besættes.

Formål

Formålet med reglerne er, at personer med handicap skal have samme muligheder for  at  opnå og fastholde tilknytning til arbejdsmarkedet, som personer uden handicap.

Forhandling

Hvis den offentlige arbejdsgiver, efter ansættelsessamtalerne, ikke ønsker at ansætte personen, der har anmodet om fortrinsret, skal arbejdsgiveren sende en skriftlig redegørelse til Jobcentret i ansøgerens hjemkommune.

På baggrund af denne redegørelse, skal der finde en faktisk forhandling sted, hvor Jobcentret vejleder arbejdsgiveren individuelt og konkret om muligheden for handicapkompenserende ordninger. Forhandlingen kan ske via mail eller telefon, og der skal udarbejdes et skriftligt referat af forhandlingen, der skal lægges på ansøgerens sag.

Det er ikke nok at kvittere for modtagelse af redegørelsen fra arbejdsgiveren.

Vores erfaring

Vi har heldigvis været i mange Jobcentre, hvor vi ser at denne ordning – inklusive at der sker en reel forhandling – fungerer efter hensigten.

Der hvor vi har set de største udfordringer, er hvor opgaven med at forestå forhandling i forbindelse med fortrinsret ikke er placeret i en bestemt afdeling/ved en bestemt person, og hvor der ikke er generelt kendskab til, hvem der kan og skal foretage denne forhandling.

Derfor er vores klare anbefaling, at der udpeges en eller flere nøglepersoner til denne funktion, og at hele organisationen har kendskab til hvem det er.

Læs Ankestyrelsens artikel her:

https://ast.dk/beskaeftigelse/artikler/handicappede-i-erhverv/personer-med-handicap-kan-soge-en-offentlig-stilling-med-fortrinsadgang-men-hvad-betyder-det/view

Nyt værktøj viser efterspørgsel på kompetencer

STAR offentliggør et nyt kompetenceværktøj, der giver indsigt i, hvilke kompetencer der efterspørges til specifikke stillinger.

Værktøjet skal hjælpe jobcentre, den ledige, uddannelsesinstitutioner og andre interesserede til at se, hvor den lediges kompetencer kan bringes i spil, eller hvilke kompetencer der er særligt efterspurgte.

Læs mere om værktøjet her:

https://star.dk/om-styrelsen/nyt/nyheder/2024/06/nyt-vaerktoej-viser-efterspoergsel-paa-kompetencer/?utm_campaign=nyhedsbrev&utm_content=2024-06-10&utm_medium=email&utm_source=STAR%20Nyheder

Hvornår kan man frakende en førtidspension?

Efter TV2´s dokumentar Den Sorte Svane, har der været en del artikler i forskellige medier, hvor overskrifter og indhold har fokuseret på, at kommunerne ikke fratager bandemedlemmer deres førtidspensioner.

Læser man overskrifterne alene, kan man få den tanke, at det er kommunernes fejl, at de ikke tager førtidspensionen fra bandemedlemmer – i  artiklerne er det heldigvis mere nuanceret.

Det har inspireret os til at lave dette indlæg, hvor vi sætter fokus på de gældende regler om hvornår en borger kan frakendes sin førtidspension.

Reglerne er ens for alle førtidspensionister, da der pr. ikke er særregler for kriminelle.

Hvad siger reglerne

Førtidspension efter 1. januar 2003

Når en person tildeles førtidspension, har kommunen vurderet, at der er tale om en varig lidelse – derfor kan førtidspension som udgangspunkt ikke frakendes.

Dog skal kommunen tage stilling til om førtidspensionen skal frakendes hvis

 • der er sket en væsentlig forbedring af arbejdsevnen, i en grad så pensionisten vedvarende kan være selvforsørgende

For at kunne tage stilling til dette, skal kommunen foretage en helhedsvurdering af arbejdsevnen, hvor der tages stilling til om personen er blevet i stand til at udføre konkret specificerede arbejdsfunktioner, herunder i fleksjob.

Det er en betingelse for frakendelse, at pensionisten mod forventning, er blevet i stand til at arbejde i et større omfang end forudset ved tilkendelsen og at pensionisten har vist en forbedret arbejdsevne gennem en længere periode.

Førtidspension før 1. januar 2003

Efter Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension mv., kan førtidspensionen ikke frakendes.

Førtidspensionen for pensionister under 60 år, kan gøres hvilende, hvis pensionistens lønindtægt forventes vedvarende at overstige det dobbelte af grundbeløbet, eller hvis pensionisten selv beder om det.

I praksis har Ankestyrelsen ikke anset 4 måneder for at være tilstrækkeligt for at vurdere om indtægten vedvarende overstiger grænsen, men de har vurderet, at ansættelsen skulle have varet et år.

Forelæggelse for rehabiliteringsteamet

Sager om frakendelse af førtidspension, skal ikke forelægges for rehabiliteringsteamet, da kommunen ikke skal iværksætte en fremadrettet indsats for borgeren, da borgeren inden frakendelsen skal have vist en arbejdsevne der kan anvendes på det ordinære arbejdsmarked eller i fleksjob.

Kommunen kan dog vælge at forelægge sagen for rehabiliteringsteamet og i så fald skal der laves rehabiliteringsplanens forberedende del og indhentes LÆ265.

Bekendtgørelse af lov om social pension:

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2022/527

Læs Ankestyrelsens principmeddelelse 9-15 om frakendelse af førtidspension her

https://www.retsinformation.dk/eli/retsinfo/2015/9066

Læs Ankestyrelsens principmeddelelse 120-13 om frakendelse af førtidspension her:

https://www.retsinformation.dk/eli/retsinfo/2013/9783

Link til artikel i Kristeligt Dagblad:

https://www.kristeligt-dagblad.dk/danmark/kommuner-har-ikke-frataget-bandemedlemmer-foertidspension-i-seks-aar

Link til artikel i BT

https://www.bt.dk/politik/kommuner-har-ikke-frataget-bandemedlemmer-foertidspension-i-seks-aar

Ny sygedagpengeaftale

Tidsplan for lovprocessen

Sommeren 2024: Lovforslaget sendes i ekstern høring

November 2024: Lovforslaget fremsættes af beskæftigelsesministeren. Behandling i Folketinget starter

December 2024: Lovforslaget forventes vedtaget

1. januar 2025: Lovforslaget træder i kraft og får virkning

Indhold

”Aftalen skal sikre en større målretning mod den enkelte sygedagpengemodtager, mere værdighed i mødet med systemet og mere smidighed i samarbejdet mellem kommunen og praktiserende læger.”

Det flertal i Folketinget, der står bag reformen af sygedagpengesystemet, har indgået en aftale, som skal forenkle reglerne og sætter borgerens behov i centrum.

Aftalen indeholder ti initiativer:

 1. Fleksibel brug af rehabiliteringsteams
 2. Fleksibel sammensætning af rehabiliteringsteams
 3. Mestringsforløb skal gives ud fra en faglig vurdering
 4. Forenkling af visitationskategorierne
 5. Færre krav til sygemeldte fra beskæftigelse
 6. Styrket fokus på kommunens kontakt med alvorligt syge
 7. Forenkling af ”Mit sygefravær”
 8. Mulighed for at vise lægeattester for sygemeldte borgere
 9. Afskaffelse af generelt krav om lægeattester
 10. Undersøge mulighed for at ændre i kommunens anmodning om lægeattester

Aftalen er det første skridt som led i en større ændring af beskæftigelsesindsatsen.

Større strukturelle ændringer af den aktive indsats for sygedagpengemodtagere afventer ekspertgruppens anbefalinger.

STARs hotline om det nye kontanthjælpssystem bliver udvidet, så man også kan ringe og få svar på eventuelle spørgsmål om sygedagpengeaftalen.

Hotlinen kan kontaktes på tlf. 72 21 74 01 – hverdage mellem kl. 9:00 og 15:00.

Læse hele aftaleteksten her: https://star.dk/implementering/sygedagpengeaftale/

Ankestyrelsen modtager markant flere sager – antallet af tilsynssager er steget med 50 procent

Størstedelen af de sager, Ankestyrelsen behandler, er sager på det bevillingsfinansierede område. Det er sager, hvor det oftest er borgeren, der klager over en afgørelse, der for eksempel er truffet af kommunen eller Udbetaling Danmark.

Ankestyrelsen har siden 2021 kun oplevet stigninger i antallet af sager inden for vores sagsområder.

Nogle af disse stigninger er ganske markante, idet udviklingen siden 2018 for eksempel viser, at:

 • Antallet af tilsynssager er steget med 48 pct.
 • Sager fra Udbetaling Danmark og sygedagpengesager er steget med 41 pct.

Tilsynssager

Ankestyrelsens tilsynsfunktion er blevet styrket siden 2018, så her finder man en del af forklaringen på udviklingen i antallet af sager.

Ankestyrelsens tilsynssager består blandt andet af tilsyn med kommuners og regioners afgørelser om aktindsigt og et mere generelt tilsyn med kommuner og regioner. Der tale om et sagsområde, hvor Ankestyrelsen også kan tage sager op af egen drift.

Kommunale social- og beskæftigelsessager

Efter tilsynssagerne er det sager om visse forsørgelsesydelser – fx sygedagpenge og ydelser, der udbetales af Udbetaling Danmark – som har haft den største stigning siden 2018.

Antallet af klager over kommunale afgørelser om sygedagpenge var i 2018 7.807. Dette er tal er i 2023 vokset til 10.971.

Læs hele nyheden her: https://ast.dk/om-ankestyrelsen/artikler-om-styrelsen-generelt-fra-ankestyrelsens-faglig-nyhedsbrev-nyt-fra-ankestyrelsen/vores-opgaver/ankestyrelsen-modtager-markant-flere-sager-2013-antallet-af-tilsynssager-er-steget-med-50-procent

Læs eksempel på en tilsynssag om en kommunes brug af psykologer i beskæftigelsesindsatsen:

https://ast.dk/tilsynet/udtalelser/udtalelsesdatabase/_ube_/media/pdf_files/194_Middelfart_Kommune_-_Udtalelse_-_Brug_af_psykologunders%C3%B8gelser_i_jobcentret.pdf