Bekendtgørelse om genåbning og fortsat delvis suspension af beskæftigelsesindsatsen som følge af covid-19 m.v. 

Bekendtgørelse nr. 1251 af 11. maj 2021 (ophæver Bekg. nr. 885 af 11. maj 2021) 

Bekendtgørelsen træder i kraft 13. juni og ophæves den 11. juli 2021. 

Herunder listes de vigtigste bestemmelser. 

Lov om en Aktiv Beskæftigelsesindsats

 • A-kassen kan vælge om CV-samtaler skal afholdes ved personligt fremmøde, digitalt eller telefonisk (§ 1, stk. 1, nr.1) 
 • Jobcentret kan vælge om jobsamtalerne skal afholdes ved personligt fremmøde, digitalt eller telefonisk (§ 1, stk. 1, nr. 2) 
 • Fravigelsen om ret- og pligttilbud gælder indtil 1. juli (§ 1, stk. 1, nr. 3) 
 • Nytteindsats der blev afbrudt som følge af restriktionernes indførsel 20. december 2020, kan fra og med15. april 2021 genbevilges hos samme arbejdsgiver (§ 1, stk. 2) 
 • Virksomhedspraktik og løntilskudsjob, der blev afbrudt som følge af restriktionernes indførsel 20. december 2020, kan genbevilges ved samme arbejdsgiver (§ 1, stk. 3) 
 • Fristerne for hvornår et tilbud inden for varslingspuljerne senest skal være påbegyndt og afsluttet, afviges, så perioden fra og med 20.12.2020 til og med 16.05.2021 ikke tæller med (§ 1, stk. 4) 

Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. 

 • Kommunen kan vælge om møder i rehabiliteringsteamet skal være fysiske eller virtuelle (§2, stk. 1, nr. 1) 
 • Borgeren skal give samtykke til, at sagen behandles uden borgerens deltagelse.  
  Ønsker borgeren at deltage, skal kommunen sikre, at dette kan ske (§ 1, stk. 1, nr.2) 
 • Hvis borgeren er enig i rehabiliteringsteamets indstilling, eller har anmodet om at der alene tages stilling til spørgsmålet om førtidspension på det foreliggende grundlag, OG hvis kommunen ikke kan træffe afgørelse i overensstemmelse med rehabiliteringsteamets indstilling, så SKAL sagen behandles på ny og med fysisk fremmøde i rehabiliteringsteamet (§ 2, stk. 2) 

Lov om en Aktiv Socialpolitik 

 • Følgende målgrupper anses for at have en rimelig grund til ikke at stå til rådighed i forhold til rettigheder og pligter, der er suspenderet i medfør af denne bekendtgørelses § 1 og § 2 
 • Modtagere af 
  • Overgangsydelse og uddannelseshjælp som uddannelsesparate og åbenlyst uddannelsesparate 
  • Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, overgangsydelse eller kontanthjælp som jobparate 
  • Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, overgangsydelse, uddannelseshjælp eller kontanthjælp som aktivitetsparate 
 • (§ 3, stk. 1) 
  • Ressourceforløbsydelse under ressourceforløb 
  • Ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb 
  • Ledighedsydelse 
 • (§ 3, stk. 2) 
  • Kommunen har pligt til at vejlede ansøgere og modtagere af hjælp om alle rettigheder og pligter i forhold til rådighed og sanktioner forbundet med hjælpen (§ 3, stk. 3) 
  • Vejledningen skal gives ved førstkommende samtale efter bekendtgørelsens ikrafttræden
   Har borgeren tidligere fået en tilstrækkelig vejledning i forhold til rådighedsforpligtelsen, skal ikke vejledes særskilt i forbindelse med denne bekendtgørelse (§ 13, stk. 4) 

Bekendtgørelse om rådighed 

 • A-kasserne kan vælge om samtaler med medlemmerne skal holdes ved personligt fremmøde, digitalt eller telefonisk (§ 4, stk. 1) 
 • Et medlem kan få dagpenge, selvom medlemmet ikke kan tage arbejde, deltage i samtaler, tilbud eller aktiviteter, der forudsætter fysisk fremmøde, hvis det skyldes at medlemmet ikke har pasningsmulighed for et eller flere børn (§ 4, stk. 2) 

Sygedagpengeloven 

 • Jobcentret kan vælge om opfølgningssamtaler skal holdes ved personligt fremmøde, digitalt eller telefonisk (§ 5, stk. 1) 

Handicapkompensationsloven 

 • Isbryderordning; Kravet om at personen ikke har opnået ansættelse op til 2 efter endt uddannelse fraviges. Gælder kun i de tilfælde, hvor perioden på de 2 år er udløbet umiddelbart op til eller efter 20.12.2020 (§ 6, stk. 1) 
 • Løntilskudsjob, der blev afbrudt som følge af restriktionernes indførsel 20. december 2020, kan genbevilges ved samme arbejdsgiver (§ 6, stk. 2) 

Lov om Social Pension 

 • Kommunen kan vælge om mødet, hvor en ansøger får foretræde for pensionsnævnet skal holdes ved personligt fremmøde, digitalt eller telefonisk (§ 7) 

Bekendtgørelse om en Aktiv Beskæftigelsesindsats 

 • Timer i perioden fra og med den 1. marts 2020 til og med den 31. august 2020 og fra og med den 1. januar 2021 til og med den 30. juni 2021, hvor personen har modtaget dagpenge eller har deltaget i tilbud om ansættelse med løntilskud, medregnes ikke i opgørelsen af sammenlagt ledighed i forbindelse med kontaktforløbet, 6 og 9 måneders perioderne for afslutning af jobrettet uddannelse og tidspunkt for ret og pligt til tilbud (§ 8, stk. 1, nr. 1) 
 • Jobcenteret kan vælge, om tilmeldingen og den indledende vurdering efter bekendtgørelsens § 4 for personer, der har ansøgt om kontanthjælp, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, overgangsydelse eller uddannelseshjælp efter lov om aktiv socialpolitik, skal ske ved personligt fremmøde, digitalt eller telefonisk (§ 8, stk. 1, nr. 2) 

Bekendtgørelse om 6 ugers jobrettet uddannelse til forsikrede ledige 

 • Ledige kan deltage i kurser selvom de afholdes som digital undervisning (§ 9) 

Bekendtgørelse om fleksjob m.v. 

 • Ledighedsydelsesmodtagere kan deltage i kurser til og med erhvervsuddannelsesniveau, selvom de afholdes som digital undervisning (§ 10) 

Bekendtgørelse om særlig varslingspulje 

 • Frister for, hvornår et tilbud senest skal være påbegyndt og afsluttet fraviges, så perioden fra og med den 20. december 2020 til og med den 16. maj 2021, ikke tæller med ved beregning af fristerne (§ 11) 

Regler om adgangsbegrænsninger m.v. i Jobcentre 

 • Der skal være 4m2 gulvareal for hver besøgende. Dog må der altid være 1 besøgende 
 • I lokaler, hvor besøgende i de væsentlige sidder ned, skal der være 2m2 gulvareal for hver besøgende 

(§ 12, stk. 1, nr. 1) 

 • Lokalerne skal indrettes, så de besøgende kan holde afstand 
 • Der skal opsættes informationsmateriale om 
 • Personer med symptomer på Covid-19 bør isolere sig i hjemmet 
 • God hygiejne 
 • Hensigtsmæssig adfærd i det offentlige rum 

Informationsmaterialet skal være det, der er offentliggjort af sundhedsstyrelsen 

(§ 12, stk. 1, nr. 2) 

 • Det skal sikres, at medarbejdere og andre personer der er tilknyttet lokalerne, overholder Sundhedsstyrelsens anbefalinger om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd 

(§12, stk. 1, nr. 3) 

 • Der skal være vand og sæbe eller håndsprit (minimum 70% alkohol) tilgængeligt for besøgende i Jobcentret 

(§ 12, stk. 1, nr. 4) 

Diverse 

 • For borgere, hvor tidspunktet for ret- og pligttilbud, indtraf i perioden fra og med den 20. december 2020 og indtil den 1. juli 2021, og som ikke har fået et tilbud, skal jobcenteret snarest muligt igangsætte tilbud (§ 14, stk. 1) 

Vi vender tilbage med et samlet – og forhåbentligt sidste – overblik over særlige regler grundet Covid-19 i vores nyhedsbrev i august. 

Links:
Bekendtgørelse om genåbning og fortsat delvis suspension af beskæftigelsesindsatsen som følge af covid-19 m.v.: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1251  

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *