Artikel: Dom i sag om stop af sygedagpenge

Byretten i Holstebro har den 18. maj 2021 bestemt at Thisted kommune skal behandle en sag om frakendelse af sygedagpenge på ny. Retten har vurderet, at afgørelsen ikke er truffet på tilstrækkeligt oplyst grundlag. 

Sagens oplysninger 

Retten kan ikke på det foreliggende grundlag tage stilling til om betingelserne for at visitere borgeren til fleksjob er opfyldt. 

I forhold til sagens omstændigheder lægges det til grund at 

 • Borger bliver sygemeldt i maj 2017 på grund af smerter i ryg og nakke 
 • Borger har indtil sygemeldingen haft mange års arbejde på fuld tid og normale vilkår i fysisk krævende jobs 
 • I 2 år (2017-2019) drøfter borger og kommunen først omskoling og siden afklaring af erhvervsevne 
 • I perioden marts 2019 – oktober 2019 er borger i virksomhedspraktik 
  • Under praktikken reguleres timetal og arbejdstider løbende under hensyn til borgers smerter 
  • Borger kom aldrig over 16 timer/ugen med skånehensyn 
 • I april 2018 er der udfærdiget speciallægeerklæring til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring 
  • Kommunen bliver bekendt med erklæringen i sommeren 2019 
 • I speciallægeerklæringen er det vurderet, at borgers gener primært er muskulært betinget med et neurogent præg, og ikke kan forklares ud fra MR-fund. Det er endvidere vurderet, at borger formentlig kan få det betydeligt bedre, med en specialiseret smertebehandling 

Da kommunen bliver bekendt med borgerens fritidsaktivitet som amatørfotograf, og konstaterer, at den har et ikke ubetydeligt omfang, sætter de gang i processen, der fører til stop af sygedagpenge. 

Kommunen indhentede ikke oplysninger om, hvilken arbejdsindsats det kunne antages at der lå bag billederne. Eneste oplysning er, at borgeren under partshøringen oplyser, at gåturene er gode for hans smerter og anbefalet af hans behandlere. Borger oplyser også at han højst bruger 2-3 minutter på at redigere hvert billede. 

På denne baggrund træffer kommunen afgørelse om at stoppe sygedagpengeudbetalingen med virkning fra den 12. oktober 2019. 
Afgørelsen træffes den 14. oktober, og da partner er enige om, at retspraksis er klar i forhold til at en afgørelse om ophør af sygedagpenge ikke kan tillægges tilbagevirkende kraft, tillægges afgørelsen først virkning fra den 14. oktober 2019. 

Uarbejdsdygtighed – arbejdsevne – funktionsevne 

I forhold til Sygedagpengelovens § 7, følger det at afgørelsen af om en person er uarbejdsdygtig, sker på grundlag af en samlet vurdering af sygdommen og dens indvirkning på den sygemeldtes arbejdsevne. Det centrale kriterium er således personens arbejdsevne

I begrundelsen for deres afgørelse bruger kommunen kun ordet arbejdsevne 2 gange, for herefter at bruge ordet funktionsniveau. 

En persons funktionsniveau eller funktionsevne er ikke synonym med begrebet arbejdsevne i sociallovgivningen. 

Samspillet mellem arbejdsevne og funktionsevne er beskrevet i Vejledning 9465 af 27. Maj 2016. Her fremgår det, at arbejdsevnen er den delmængde af funktionsevnen, der kan anvendes på arbejdsmarkedet for at opnå selvforsørgelse. 

Retten har lagt vægt på 

Retten lægger vægt på, at der ikke foreligger lægelige oplysninger, der sandsynliggør, at smertetilstanden siden udarbejdelsen af speciallægeerklæringen havde bedret sig således, at borger i oktober 2019 ikke længere er uarbejdsdygtig. 

Retten lægger endvidere vægt på, at kommunen ikke har skelnet mellem begreberne arbejdsevne og funktionsevne i afgørelsen. Kommunen har lagt vægt på funktionsevne, hvilket er i strid med sygedagpengelovens §7. 

Der lægges også vægt på at kommunen uden nærmere undersøgelse har antaget at en funktionsevne til at gå ture og tage amatørfotos er at sidestille med en arbejdsevne, der forklarer forskellen på at kunne arbejde 12-16 timer/ugen med skånehensyn og på ikke at være uarbejdsdygtig. 

2 af rettens medlemmer finder på denne baggrund, at afgørelsen ikke er truffet på et tilstrækkeligt oplyst grundlag eller under korrekt anvendelse af sygedagpengelovens § 7. 

1 af rettens medlemmer finder ikke at der er tilstrækkeligt sikkert grundlag for at tilsidesætte kommunens vurdering. 

Dommen afsiges efter stemmeflertal og sagen henvises til fornyet behandling i kommunen. 

Lundsteen og Wiederquist  

 • Erfarer at sagen er anket og vi følger den derfor, og bringer en opfølgende artikel, når der er afsagt dom i ankesagen 
 • Bemærker at retten i afgørelsen henviser til en vejledning, der er historisk (VEJ nr. 9465 af 27/05/2016), der er erstattet af en nyere vejledning (se links nedenfor), men finder at begrebsafklaringen af arbejdsevne og funktionsevne er uændret i den nye vejledning 

HUSK 

 • Altid at undersøge om der er lægelige oplysninger i andre regi, der kan indhentes og indgå i sagen 
 • Altid at bruge de rigtige begreber og ord, da de kan være afgørende for afgørelsens gyldighed 
 • Altid at sikre, at du har opdaterede lægelige oplysninger i sagen 
 • Altid at undersøge og dokumentere alle forhold i sagen, så afgørelsen ikke er baseret på antagelser 

Links 

Domsreferat: https://domstol.dk/holstebro/aktuelt/2021/5/sag-om-sygedagpenge-hjemvist-til-fornyet-behandling-hos-thisted-kommune/  
Vejledning 9465 af 27. maj 2016: https://www.retsinformation.dk/eli/retsinfo/2016/9465  
Vejledning 9316 af 10. maj 2021: https://www.retsinformation.dk/eli/retsinfo/2021/9316

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *