Lovforslag 238 om særlig løntilskudsordning for langtidsledige seniorer efter Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 

Lovforslaget drejer sig om etablering af en midlertidig ordning, der giver arbejdsgivere ret til et højere tilskud, hvis de aftaler en løntilskudsansættelse med en langtidsledig person over 50 år. Det er et krav, at personen har været ledig i mindst 12 måneder.  

Arbejdsgiveren og den ledige aftaler selv varigheden af løntilskudsansættelsen, der kan være op til 6 sammenhængende måneder.  

Det foreslås, at ordningen skal gælde ansættelser med løntilskud, der begyndes og bevilliges i perioden fra den 1. september 2021 til og med den 31. december 2022. 

Målgruppen er dagpengemodtagere og modtagere af kontanthjælp samt overgangsydelse uden for introduktionsprogrammet efter integrationsloven.  

Efter lovforslaget, er der ikke krav om, at den ledige har ret til dagpenge, kontanthjælp- eller overgangsydelse i hele løntilskudsperioden.  

Ikrafttræden: Lovforslaget forventes at træde i kraft den 1. september 2021.

Se lovforslaget her: https://www.ft.dk/samling/20201/lovforslag/l238/index.htm

Særlige tiltag målrettet langtidsledige under Corona-krisen

Den 28. maj 2021 er der indgået en politisk aftale om tiltag målrettet langtidsledige under coronakrisen, hvor der sættes 159 millioner af til en række midlertidige initiativer i 2021 og 2022.  
Der er tale om indsatser, der skal styrke og forbedre langtidslediges mulighed for at komme tilbage på arbejdsmarkedet gennem opkvalificering og virksomhedsrettede tiltag.  

3 initiativer målrettet langtidsledige over 50 år 

Særligt løntilskud til langtidsledige seniorer 

Forhøjet tilskud på 20,- kr. i timen til private og offentlige virksomheder 

Målgruppe:  

 • Dagpengemodtagere 
 • Kontanthjælpsmodtagere 
 • Overgangsydelsesmodtagere, der ikke er omfattet af introduktionsprogrammet 

Krav: 

 • Skal have været ledig i 12 måneder (dagpengeforbrug under suspensionsperioden tæller også med) 
 • Skal være fyldt 50 år 

Varighed: 

 • Løntilskuddet kan vare op til 6 sammenhængende måneder (arbejdsgiver og den ledige aftaler selv varighed) 

Periode: 

Gælder ansættelser med løntilskud, der påbegyndes i perioden 1. september 2021 til og med 31. december 2022. 

Virksomhedspraktik udvides fra 4 til op til 8 uger for langtidsledige seniorer 

Målgruppe: 

 • De målgrupper der i dag kan få virksomhedspraktik i op til 4 uger 

Krav: 

 • Skal have været ledig i 12 måneder (dagpengeforbrug under suspensionsperioden tæller også med) 
 • Skal være fyldt 50 år 

Gælder virksomhedspraktikforløb der påbegyndes i perioden 1. september 2021 til og med 31. december 2022. 

Flere midler til pulje til ledige seniorer over 50 år i risiko for langtidsledighed 

Der afsættes 15 millioner i både 2021 og 2022 til puljen til særlig indsats for ledige over 50 år. 
Puljen understøtter projekter, der hjælper ledige seniorer tilbage i ordinært job, ved at skabe ”gode match” mellem borger og virksomhed. 

Puljen kan ansøges af A-kasser og Jobcentre, eventuelt i samarbejde med andre aktører. 

3 initiativer målrettet opkvalificering af langtidsledige 

Flere midler til korte jobrettede kurser i 2021 

Der er tilført 25 millioner ekstra til den regionale uddannelsespulje i 2021, så flere ledige kan udnytte deres ret til ét kort kursus. 
Formålet er at den ledige hurtigt og fleksibelt omstilles til nye job og brancher. 

Kurset skal fremgå på den regionale positivliste i borgerens eget RAR-område, eller tilstødende RAR-områder. 
Hvis borger har en arbejdsgivererklæring om ansættelse, kan kravet om at kurset fremgår på positivlisten fraviges. 

Suspension af referenceperioden for 6 ugers jobrettet uddannelse 

Langtidsledige der under coronakrisen kan have været forhindret i at benytte deres ret til 6 ugers jobrettet uddannelse, kan således benytte deres ret i resten af deres dagpengeperiode. 

De øvrige betingelser ved ordningen skal fortsat være opfyldt 

Forsøget gælder for forløb der påbegyndes i perioden 1. september 2021 til og med 31. december 2022. 

Udvidelse af retten til realkompetencevurdering til faglærte 

Retten til realkompetencevurdering udvides til også at gælde faglærte der er fyldt 30 år fra følgende målgrupper 

 • Dagpengemodtagere 
 • Kontanthjælpsmodtagere 
 • Overgangsydelsesmodtagere uden for introduktionsprogrammet 

Forsøget gælder for realkompetencevurderinger der påbegyndes i perioden 1. september 2021 til og med 31. december 2022. 

1 initiativ målrettet unge i risiko for langtidsledighed 

Udvidelse og forlængelse af trainee-ordningen 

Der er afsat 5 millioner til forlængelse af trainee-ordningen, så den nu løber til udgangen af 2022. 

Ordningen medvirker til at nyuddannede i hele 2022 kan få ekstra hjælp til at komme ind på arbejdsmarkedet. 

Nyuddannede, der modtager dagpenge på dimittendsats, får en virksomhedsrettet indsats, målrettet CV-vejledning, et opkvalificeringsforløb eller en kombination af disse. 

2 initiativer målrettet alle langtidsledige 

Videreførelse af VEU-koordinatorer i 2022 

Der afsættes 25 millioner til at videreføre VEU-koordinatorerne i hele 2022. 

VEU-koordinatorerne sikrer i samarbejde med alle parter ”det gode match” mellem virksomhedernes konkrete efterspørgsel på kompetencer og ledig arbejdskraft. 

Der tages udgangspunkt i korte, partsafklarede og meritgivende opkvalificeringsforløb for ledige med henblik på ordinær ansættelse. 

Videreførelse af forsøg med jobrotationsvikariatets varighed 

Forsøget med at jobrotationsvikariatets maksimale varighed blev udvidet fra 6 til 9 måneder udvides til at gælde hele 2022. 

Forsøget gælder jobrotationsforløb, der påbegyndes frem til og med 31. december 2022. 

Den del af det nuværende forsøg, der omfattet nedsat krav til forudgående ledighed forlænges ikke og udløber 31. december 2021.  

Link til orientering om aftalen: https://bm.dk/media/17922/aftale-om-tiltag-maalrettet-langtidsledige-under-coronakrisen-d-28-maj-2021.pdf