Afgørelse 23-22  

Om Sygedagpenge – beskæftigelseskrav – flere arbejdsforhold – lønmodtager og selvstændig erhvervsdrivende 

I denne afgørelse behandler Ankestyrelsen en sag, hvor den sygemeldte sideløbende med ansættelse som lønmodtager driver selvstændig virksomhed. 

De fastslår at der er tale om to separate arbejdsforhold, der skal behandles hver for sig. 

Kravene for at modtage sygedagpenge – herunder beskæftigelseskravet – skal således være opfyldt i begge arbejdsforhold, hvis der skal udbetales sygedagpenge for begge arbejdsforhold. 

Timerne for hvert arbejdsforhold kan ikke lægges sammen. 

I den konkrete sag opfyldte borgeren beskæftigelseskravet som lønmodtager 

  • Er i aktuel beskæftigelse 
  • Har været beskæftiget i minimum 240 timer inden for de seneste 6 afsluttede kalendermåneder forud for første fraværsdag 
  • I mindst 5 ud af de 6 måneder har været beskæftiget i mindst 40 timer hver måned 

 
I opgørelsen af beskæftigelseskravet kan indgå arbejde som selvstændig erhvervsdrivende umiddelbart forud for arbejdet som lønmodtager, hvis borgeren med virksomheden har opfyldt beskæftigelseskravet for selvstændige erhvervsdrivende. 

Samtidig beskæftigelse som selvstændig erhvervsdrivende kan ikke indgå i beregningen af beskæftigelseskravet som lønmodtager. 

Borgeren opfyldte ikke beskæftigelseskravet som selvstændig 

  • Inden for de seneste 12 måneder har udøvet selvstændig virksomhed i minimum 6 måneder 
  • Heraf skal der være udøvet selvstændig virksomhed den seneste måned forud for sygefraværet 
  • Virksomheden har været udøvet i minimum halvdelen af den overenskomstmæssige ugentlige arbejdstid 

Har virksomheden været udøvet i mindre end 6 måneder, kan forudgående perioder med beskæftigelse som lønmodtager medregnes i opgørelsen af beskæftigelseskravet. 

I den konkrete sag havde borger arbejdet som selvstændig erhvervsdrivende 18 timer om ugen, og opfylder derfor ikke kravet om minimum halvdelen af den overenskomstmæssige ugentlige arbejdstid, som er 18,5 timer om ugen. 

Afgørelsen bliver derfor, at borger alene har ret til sygedagpenge fra kommunen i forhold til beskæftigelsen som lønmodtager. 

Hele afgørelsen kan læses her: https://ast.dk/afgorelser/principafgorelser/find-principafgorelse#/a/587d61b8-8f56-437b-bd08-acd54433dd35  

Reglerne for ansættelse af fleksjobbere i ægtefælles virksomhed lempes 

Fremover kan man ansættes i fleksjob som lønmodtager i både personligt drevne virksomheder og selskaber. 

Siden 2008 har det kun været muligt at blive ansat i fleksjob i sin ægtefælles virksomhed, hvis den var personligt ejet. 
Men fra den 8. september 2021 kan man også blive ansat i sin ægtefælles selskab. 

I begge tilfælde er flekjobbet omfattet af reglerne for ansættelse i fleksjob med flekslønstilskud som lønmodtager. 

Man kan fortsat ikke ansættes som lønmodtager i en virksomhed man selv er medejer af, da man så betragtes som selvstændig. Her kan man få tilskud til selvstændige, hvis betingelserne er opfyldt. 

Hvornår betragtes man som selvstændig – og får tilskud til selvstændig virksomhed? 

Man anses for at drive selvstændig virksomhed, hvis man deltager i driften af den ene ægtefælles eller begge ægtefællers personligt ejede virksomhed eller i et selskab, hvor ægtefællerne har bestemmende indflydelse. 

Hvornår betragtes man som lønmodtager – og kan ansættes i fleksjob med flekslønstilskud? 

  1. Man er visiteret til fleksjob efter reglerne om fleksjob til lønmodtagere 
  2. Der er indgået en lønaftale mellem ægtefællerne, eller en løn- og ansættelsesaftale med selskabet 
  3. Man må ikke selv eje en del af selskabet 
  4. Begge ægtefæller skal deltage i driften af den ene eller begge ægtefællers virksomhed 

Hvad nu hvis…. 

Hvordan skal man forholde sig, hvis borger før 8. september 2021 er ansat i fleksjob som lønmodtager i ægtefællens selskab – altså et ulovligt etableret fleksjob? 

Kan man ændrer borgers visitation til at være visiteret til selvstændigt erhvervsdrivende med nedsat arbejdsevne? 
Nej – det kan man ikke. 

En borger er enten fleksjobvisiteret eller visiteret til et tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med nedsat arbejdsevne.  
Der er tale om to forskellige ordninger med forskellige vurderinger af arbejdsevnen.  

Hvad er konsekvensen?

Det må antages at både borger og arbejdsgiver har handlet i god tro, hvorfor der ikke kan sanktioneres eller kræves tilbagebetaling af det udbetalte flekslønstilskud. 

Fleksjobbet skal bringes til ophør. 

Og så kan det – med de nye regler bekendtgørelse 1770 af 6. september 2021 – genetableres på lovlig vis.  

Link til pressemeddelelse: https://bm.dk/nyheder-presse/pressemeddelelser/2021/08/regler-for-ansaettelse-af-fleksjobbere-i-aegtefaellers-virksomheder-bliver-lempet/  

Link til bekendtgørelse: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1770