Reglerne for ansættelse af fleksjobbere i ægtefælles virksomhed lempes 

Fremover kan man ansættes i fleksjob som lønmodtager i både personligt drevne virksomheder og selskaber. 

Siden 2008 har det kun været muligt at blive ansat i fleksjob i sin ægtefælles virksomhed, hvis den var personligt ejet. 
Men fra den 8. september 2021 kan man også blive ansat i sin ægtefælles selskab. 

I begge tilfælde er flekjobbet omfattet af reglerne for ansættelse i fleksjob med flekslønstilskud som lønmodtager. 

Man kan fortsat ikke ansættes som lønmodtager i en virksomhed man selv er medejer af, da man så betragtes som selvstændig. Her kan man få tilskud til selvstændige, hvis betingelserne er opfyldt. 

Hvornår betragtes man som selvstændig – og får tilskud til selvstændig virksomhed? 

Man anses for at drive selvstændig virksomhed, hvis man deltager i driften af den ene ægtefælles eller begge ægtefællers personligt ejede virksomhed eller i et selskab, hvor ægtefællerne har bestemmende indflydelse. 

Hvornår betragtes man som lønmodtager – og kan ansættes i fleksjob med flekslønstilskud? 

  1. Man er visiteret til fleksjob efter reglerne om fleksjob til lønmodtagere 
  2. Der er indgået en lønaftale mellem ægtefællerne, eller en løn- og ansættelsesaftale med selskabet 
  3. Man må ikke selv eje en del af selskabet 
  4. Begge ægtefæller skal deltage i driften af den ene eller begge ægtefællers virksomhed 

Hvad nu hvis…. 

Hvordan skal man forholde sig, hvis borger før 8. september 2021 er ansat i fleksjob som lønmodtager i ægtefællens selskab – altså et ulovligt etableret fleksjob? 

Kan man ændrer borgers visitation til at være visiteret til selvstændigt erhvervsdrivende med nedsat arbejdsevne? 
Nej – det kan man ikke. 

En borger er enten fleksjobvisiteret eller visiteret til et tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med nedsat arbejdsevne.  
Der er tale om to forskellige ordninger med forskellige vurderinger af arbejdsevnen.  

Hvad er konsekvensen?

Det må antages at både borger og arbejdsgiver har handlet i god tro, hvorfor der ikke kan sanktioneres eller kræves tilbagebetaling af det udbetalte flekslønstilskud. 

Fleksjobbet skal bringes til ophør. 

Og så kan det – med de nye regler bekendtgørelse 1770 af 6. september 2021 – genetableres på lovlig vis.  

Link til pressemeddelelse: https://bm.dk/nyheder-presse/pressemeddelelser/2021/08/regler-for-ansaettelse-af-fleksjobbere-i-aegtefaellers-virksomheder-bliver-lempet/  

Link til bekendtgørelse: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1770

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *