Første delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen 

 • En styrket og forenklet ungeindsats 

Som led i ”Aftale om ret til tidlig pension” er det aftalt, at der skal findes en besparelse via nytænkning af beskæftigelsesindsatsen. 

År Besparelse 
2022 300 mio. kr. 
2023 750 mio. kr. 
2024 og frem 1,1 mia. kr. 

Med denne delaftale opnås der en besparelse på 344 mio. kr. fra 1. januar 2022 og 371 mio. kr. varigt. 

Den sidste del af besparelsen, skal forhandles i 2022. 

En styrket og forenklet ungeindsats 

Formålet med den nye indsats er at give uddannelseshjælpsmodtagere en målrettet indsats, der gør dem i stand til at påbegynde og gennemføre en uddannelse. 

Indsatsen skal tilpasses den enkeltes udgangspunkt og uddannelsesmål. 

Færre proceskrav for indsatsen 

Der må fremadrettet være 4 måneder mellem hvert tilbud, hvor det efter nuværende regler er 4 uger. 

Dette giver kommunerne bedre og mere fleksible rammer for at igangsætte tilbud for de unge, med afsæt i den enkeltes behov og ressourcer. 

Der ændres ikke ved kontaktforløbet, hvor det også fastholdes at første samtale i Jobcentret skal finde sted inden for én uge efter første henvendelse.  

Første tilbud skal også fortsat være inden for første måned. 

Styrket understøttelse af overgang til og gennemførelse af uddannelse 

 • Uddannelseshjælpsmodtagere der påbegynder en uddannelse, får ret til en mentor, der kan understøtte at den unge fastholdes i uddannelsen. 
  Retten til mentor gælder i op til 6 måneder efter uddannelsesstart, med mulighed for forlængelse 
 • Jobcentret forpligtes til at reagere på beskeder om risiko for frafald fra uddannelsesinstitutionerne de første 6 måneder efter studiestart. 
  Herefter kan der tages stilling til om/hvilke fastholdelsesinitiativer der skal iværksættes 

Ny ret til selvfunden virksomhedspraktik og løntilskud for uddannelseshjælpsmodtagere 

Uddannelseshjælpsmodtagere omfattes af retten til selvfunden praktik og løntilskud, på samme vilkår som dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere. 

Retten gælder ikke for unge, der er visiteret som åbenlyst uddannelsesparate. 

Samtaler over video eller telefon 

Nedenstående målgrupper får mulighed for, efter 6 måneders ledighed, at vælge om samtaler med Jobcenter eller A-kasse skal afholdes ved personligt fremmøde, over video eller telefonisk. 

Jobcenter og A-kasse kan i alle tilfælde ændre samtaleformen til personligt fremmøde, hvis de vurderer, at der er behov for det. 

Det drejer sig om personer i følgende målgrupper 

 • Dagpenge 
 • Kontanthjælp 
 • Uddannelseshjælp 
 • Ledighedsydelse 
 • Overgangsydelse uden for integrationsprogrammet 
 • Sygedagpenge 
 • Revalidering 
 • Ressourceforløb 
 • Jobafklaringsforløb 

Ikrafttrædelse 

Elementer i aftalen træder i kraft fra 1. januar 2022. 

Muligheden for samtaler over video eller telefon, kræver IT-understøttelse, der først kan være færdigudviklet medio 2022. 

I første halvår af 2022 skal ledige orienteres om, at de har mulighed for at vælge samtaleform, ved at kontakte Jobcenter eller A-kasse. 

Opfølgning 

Der evalueres på erfaringerne med hovedelementerne i aftalen medio 2023. 

Der skal være fokus på om der i forbindelse med anden fase af nytænkningen af beskæftigelsesindsatsen er behov for at understøtte sagsbehandlernes implementering via kompetenceudvikling. 

Der skal også være fokus på borgernes trivsel i beskæftigelsessystemet. 

Læs hele aftaleteksten her: https://bm.dk/media/18047/aftaletekst_foerste-delaftale-om-nytaenkning-af-beskaeftigelsesindsatsen.pdf