Nyhed fra Beskæftigelsesministeriet – Udskældt sanktion afskaffes for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere

Et flertal i Folketinget har indgået en aftale på kontanthjælpsområdet.

Aftalen indeholder to ændringer:

 • Fra næste år kan aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere ikke sanktioneres efter reglen om den skærpede rådighedssanktion efter Lov om aktiv socialpolitik (LAS §40a).
 • Kommunerne fremover skal have frihed til selv at beslutte, om kontanthjælpsmodtagere

skal sygemelde sig til jobcentret eller i det beskæftigelsestilbud, de deltager i.

Aftalen nødvendiggør lovændringer. Det forventes derfor, at et lovforslag om de nødvendige ændringer bliver fremsat i Folketinget i løbet af efteråret 2024.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere fremover stadig vil kunne sanktioneres efter de resterende sanktionsregler.

Baggrunden for aftalen: Der har gennem længere tid været fokus på vanskelighederne med at administrere reglerne i praksis.

Sidste år viste en praksisundersøgelse fra Ankestyrelsen, at kommunerne har store udfordringer med at administrere reglen om den skærpede rådighedssanktion. Ankestyrelsen ville have  omgjort alle af de undersøgte sager, hvor aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere var blevet sanktioneret efter LAS §40a.

LÆS nyheden fra beskæftigelsesministeriet her: https://bm.dk/nyheder/pressemeddelelser/2024/05/udskaeldt-sanktion-afskaffes-for-udsatte-kontanthjaelpsmodtagere/

Beskæftigelsesministeriets status på arbejdsmarkedet – Februar 2024 – fokus på unge

Tre gange om året udgiver Beskæftigelsesministeriet “Status på arbejdsmarkedet” og i udgaven fra februar er der særligt fokus på de 43.000 unge uden uddannelse eller arbejde.

Denne gruppe af unge er meget sammensat og der er stor variation i hvor tæt på/langt fra arbejdsmarkedet den unge er.
Gruppen består af unge der

 • udelukkende modtager offentlig forsørgelse – denne gruppe er dem der oftest fortsætter på offentlig forsørgelse og en høj andel har socale og psykiske udfordringer
 • har op til 18 timers lønmodtagerbeskæftigelse om ugen, sammen med offentlig forsørgelse – denne gruppe har færre udfordringer end de andre unge
 • ikke har hverken lønindtægt eller offentlig forsørgelse – denne gruppe er meget blandet med både stærke unge der eksempelvis er i udlandet og unge under 18, der endnu ikke har krav på offentlig forsørgelse

Sammenlignet med deres jævnaldrende har denne gruppe af unge betydelige udfordringer og meget tyder på at de udfordringer de unge har, fortsat er uløste senere i livet.

 • 15% af disse unge har været anbragt
 • 43% er diagnosticeret med en psykiatrisk diagnose
 • 29% har gået i specialtilbud i 9. klasse

Ud over kapitlet om de unge, kan du også læse om

 • Det aktuelle arbejdsmarked
 • Bevægelser på arbejdsmarkedet
 • Balance mellem ledige og virksomhedersnes rekrutteringer

Læs hele publikationen her: https://bm.dk/media/dlqlwita/status-paa-arbejdsmarkedet_digital.pdf

Mange flere på Seniorpension end ventet 

Seniorpension blev indført i 2020 og siden har aktiviteten været stigende. 

Regeringen forventer 12.000 flere seniorpensionister, når ordningen er fuldt indfaset, end tidligere skønnet. 

Da man indførte ordningen, var forventningen at der ville være 18.000 seniorpensionister – dette tal er nu opjusteret til 30.000 seniorpensionister. 

Beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen udtaler i den forbindelse, at det ikke er hensigtsmæssigt at lempe på reglerne, men at der tværtimod skal findes ny finansiering, hvis forbruget er væsentligt større end forventet. 

Læs nyheden her: https://bm.dk/nyheder/pressemeddelelser/2023/08/mange-flere-paa-seniorpensionsordningen-end-ventet/  

Se Finansministeriets opdaterede fremskrivning her: https://fm.dk/media/27274/opdateret-fremskrivning-af-tilbagetraekning-foer-folkepensionsalderen-august-2023.pdf  

Beskæftigelsespolitiske mål for 2024 

Beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen har valgt at videreføre de beskæftigelsespolitiske mål fra 2023. 

Målene er: 

 1. Alle ledige sal have en værdig sagsbehandling 
 1. Flere ledige skal opkvalificeres 
 1. Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende 
 1. Flere personer med handicap skal i beskæftigelse 
 1. Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft 

Indikatorer på målene 2 og 5 kan se på jobindsats.dk 

Kommunerne skal selv finde på indikatorer på målene om værdighed og handicap. 

Læs mere her: https://star.dk/om-styrelsen/nyt/nyheder/2023/06/beskaeftigelsespolitiske-maal-for-2024/  

Ministermål 2022

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard har den 9. april 2021 udmeldt fem beskæftigelsespolitiske mål for 2022.

Målene er de samme som i 2021

 1. Alle ledige skal have en værdig sagsbehandling
 2. Flere ledige skal opkvalificeres
 3. Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende
 4. Flere personer med handicap skal i beskæftigelse
 5. Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft

Ministeren udtaler selv, at han har valgt at videreføre de 5 mål fra 2021 for at bidrage til kontinuitet i beskæftigelsesindsatsen i en uforudsigelig tid.

I forhold til mål 1 om værdig sagsbehandling siger ministeren, at det er hans ambition at alle ledige skal mødes med tillid, respekt og værdighed i beskæftigelsessystemet.

Der vil senere blive udarbejdet indikatorer for målene, og disse bliver udstillet på Jobindsats, for at understøtte den lokale opfølgning på indsatsen.

Læs mere her https://star.dk/om-styrelsen/nyt/nyheder/2021/05/udmelding-af-de-beskaeftigelsespolitiske-maal-for-2022/

Folketinget fordeler 860,5 millioner til ældre, patienter og udsatte borgere

I de næste 4 år, er der blandt andet afsat midler til handicapområdet, hjemløse, ældre og forebyggelse af ensomhed. 
I denne artikel beskriver vi kort de områder der er sat midler af til på beskæftigelsesområdet – og vi nævner de områder, der har en snitflade vi finder relevant for jer læsere. 

Midler under beskæftigelsesministeriet 

 • Jobbanken får 17,1 million i perioden 2023 – 2025. 
  Jobbanken har til formål at skabe øget beskæftigelse blandt psykisk sårbare førtidspensionister. 
 • Videnscenter om Handicap får 17,4 millioner i perioden 2022 – 2025 

Videnscentret har til formål at understøtte lettilgængelige og kvalificerede indsatser til mennesker med handicap samt understøtte mulighederne blandt mennesker med handicap for at komme i job eller tættere på arbejdsfællesskaber. 

 • KLAPjob ved Landsforeningen LEV får 32,4 millioner i perioden 2022 – 2025 
  KLAPjob understøtter etablering af stillinger til førtidspensionister med kognitive handicap og der etableres skånejobs til førtidspensionister. 
  I mindre grad skaffes der også fleksjobs til målgruppen. 
 • Den socialøkonomiske virksomhed Topvirk får 12 millioner i perioden 2022-2025 
  Topvirk har eksisteret siden 2012 og har 11 forskellige forretningsområder, hvor 19 ud af de 24 ansatte er ansat på særlige vilkår, typisk i fleksjob. 
  Ud over produktionsvirksomhed driver de også jobrettede projektforløb for sårbare ledige, hvor der blandt andet arbejdes med resocialisering, mestring, motion, afklaring og integrering på en arbejdsplads. 
 • Initiativ Tryghed for veteraner får 8,8 millioner i perioden 2022 – 2025 
  Formålet er at sikre en hurtigere sagsbehandlingstid i veteransager vedrørende psykiske sygdomme. 
 • Projektet Vold som Udtryksform (VSU) får 12,6 millioner i perioden 2022 – 2025 
  VSU arbejder for at forebygge og håndtere vold på arbejdspladser primært på social- og sundhedsområdet. 
 • Senior Erhverv (Selvaktiveringsgrupper for seniorer) får 19,8 millioner i perioden 2022 – 2025 
  Senior Erhverv er et netværk af grupper af firvilligt jobsøgende seniorer over 50 år. 
 • Code of Care får 3 millioner i perioden 2022 – 2023 
  Code of Cares formål er at øge det sociale ansvar i danske virksomheder, for at skabe beskæftigelse til mennesker på kanten af arbejdsmarkedet. 
 • KLAR TIL START får 3 millioner i perioden 2022 – 2023 
  KLAR TIL START tilbyder et særligt tilrettelagt ansættelsesforløb til unge og voksne med autisme. 

Af andre interessante områder, hvor vi vurderer at der kan være en interessant snitflade over til beskæftigelsesområdet, kan nævnes 

 • Udbredelse af Housing First får 68,1 millioner i perioden 2022 – 2025 
 • Tidlig hjælp til voldsudøvere og voldsramte familier får 23,2 millioner i perioden 2022 – 2025 
 • Nedbringelse af sygefravær i ældreplejen får 11 millioner i perioden 2022 – 2025 
 • Fodterapi til mennesker med svær psoriasisagtigt får 4,8 millioner i perioden 2022 – 2025 

Du kan læse hele aftalen her: https://bm.dk/media/19018/aftale-om-udmoentning-af-reserven-til-foranstaltninger-paa-social-sundheds-og-arbejdsmarkedsomraadet-2022-2025.pdf