Genindførelse af ret til uddannelse for personer, der har arbejdet i minkerhvervet inden for en pulje i 2023

Den 23. maj vedtog folketinget L-110, der genindfører retten til uddannelse for personer, der har arbejdet inden for minkerhvervet.

Tilbuddet skal bevilges inden den 31. december 203 og skal påbegyndes inden den 1. april 2024.

Prisen for den samlede uddannelse må ikke overstige 600.000 kroner eksklusive moms.

Læs lovforslaget som vedtaget her: https://www.ft.dk/samling/20222/lovforslag/L110/som_vedtaget.htm

Regeringen vil genindføre retten til uddannelsesløft på 110% dagpenge

Regeringen ønsker at genindføre retten til at opkvalificere sig på 110% dagpenge, inden for brancher med mangel på arbejdskraft.

Det forventes at retten genindføres 1. juli 2023, og at den skal gælde året ud.

Det kommer til at gælde for personer over 30 år, der er

  • Ufaglærte, eller
  • Har en forældet uddannelse

Den tidligere ret, der var gældende frem til 31.12.2022, medførte at 2.800 ledige påbegyndte et uddannelsesforløb.
Det var især uddannelserne til social- og sundhedshjælper og social- og sundhedsassistent, der var populære.

Fordelingen af dem der påbegyndte uddannelse var 44,3% mænd og 55,7% kvinder.

Langt de fleste forløb blev påbegyndt af personer med en sammenlagt dagpengeledighed på 1-6 måneder.

Der er ca. 37 procent af dem der påbegynder en uddannelse med 110% dagpenge, der frafalder.
Af disse er ca. 44% endt i beskæftigelse 3 måneder efter frafaldet, og 53% er i beskæftigelse 6 måneder efter frafaldet.

Hertil kommer at 6,8% er i voksenlære 3 måneder efter frafaldet.

4,2% er selvforsørgende 3 måneder efter frafaldet.

13,7% er på Sygedagpenge og 29,2 på A-dagpenge 3 måneder efter frafaldet.

Der er meget få der er overgået til SU, Kontanthjælp, Barsel, Jobafklaringsforløb og Førtidspension.

Læs hele nyheden fra Beskæftigelsesministeriet her: https://bm.dk/nyheder-presse/pressemeddelelser/2023/03/regeringen-vil-genindfoere-retten-til-uddannelsesloeft-paa-110-pct-dagpenge/

Omstillingspuljen til afskedigede medarbejdere fra minkbranchen forlænges ind i 2022 

Som følge af covid-19 pandemien – og den deraf følgende nedlukning af minkfarme i Danmark – blev der vedtaget en særregel, hvor personer der havde været ansat i minkerhvervet fik mulighed for uddannelse. Denne ret videreføres ind i 2022. 

Målgruppe 

Personer der har arbejdet i minkerhverv eller følgeerhverv i perioden fra og med den 1. januar 2020 til og med den 22. marts 2021. 

Og 

Som i 2022 er eller bliver ledige 

Tilbuddet er frivilligt.  

Under uddannelsen er personen fritaget for at være aktivt jobsøgende og at stå til rådighed for henvist arbejde, samt fra at deltage i andre tilbud, herunder tilbud der er påbegyndt.  

Tilbuddet kan række ud over den dato, hvor personen er berettiget til forsørgelsesydelse og personen har ret til at fortsætte tilbuddet ved ydelsesskift, så længe personen er omfattet af en målgruppe i §6.  

Reglerne i LAB §53 og §95 om de overordnede betingelser finder ikke anvendelse. 

Der ændres ikke i reglerne for ordningen.  

Aftalen giver fortsat ret til alle typer af uddannelse, uanset om det er offentlige eller private udbydere i Danmark, og der ikke noget prisloft for uddannelsen. 

Link til nyhed: https://bm.dk/nyheder-presse/pressemeddelelser/2021/09/ledige-fra-minkbranchen-faar-ogsaa-ret-til-opkvalificering-i-2022/ 

Link til tidligere artikel: https://wiederquist.dk/wp-content/uploads/Artikel-om-ordin%C3%A6r-uddannelse-efter-LAB.pdf