En ny evaluering af to puljer målrettet borgere med handicap kommer frem til en række anbefalinger, som vi også kender fra andre lignende projekter

STAR har udgivet en samlet evaluering af to puljer (2019), der er målrettet borgere med handicap. 

Der er tale om følgende puljer: 

 • Puljen til projekter med virksomhedsrettede indsatser for personer med handicap og  
 • Puljen til reintegration af sindslidende og psykisk syge på arbejdsmarkedet.  

STAR konkluderer, at anbefalingerne i evalueringen stemmer overens med den viden, der allerede findes på området. 

Blandt andet kan nævnes, at evalueringen fremhæver følgende elementer som vigtige:  

 • Indsatserne skal være individuelt tilrettelagt.  
 • Der skal være god tid til at arbejde med deltagerne i deres tempo.  
 • Der skal arbejdes med deltagernes barrierer for at komme i arbejde og med praktisk træning. 
 • Det er vigtigt med én fast kontaktperson og vedvarende kontakt og støtte – også efter deltageren er kommet i beskæftigelse. Det gælder både støtte til borgeren og til arbejdspladsen, hvor borgeren bliver ansat. 

Det fremgår af evalueringen, at deltagerne i projekterne med den omfattende støtte har udviklet sig positivt. Indsatserne har hjulpet deltagerne tættere på arbejdsmarkedet.  

Desuden har deltagerne på tværs af de to puljer været tilfredse med indsatserne og har en oplevelse af, at de har fået et stort udbytte af forløbene. 

Som eksempler på udbyttet kan nævnes, at deltagerne: 

 • har fået en større livsglæde, 
 • kan noget eller mere, end de kunne før deltagelsen, 
 • har fået øget tro på sig selv. 

Styrelsen har samlet anbefalingerne i et et-siders-notat. 

Læs hele notatet her:  https://star.dk/media/1gcd401e/gode-raad-til-indsatsen-for-borgere-med-psykisk-sygdom-og-handicap.pdf

Læs hele evalueringen her:  https://star.dk/media/cvplpnnc/evaluering-af-handicappuljer-2019.pdf

Evaluering af forsøg med voksenlærlingeordningen 

Siden august 2020 har der været 3 forsøg med voksenlærlingeordningen, for blandt andet at give flere borgere adgang til ordningen: 
 

 1. Kravet om forudgående ledighed er lempet fra 6 til 3 måneder 
 1. Beskæftigede faglærte med en forældet uddannelse har fået adgang til uddannelsen 
 1. Positivlisten, der gælder for voksenlærlinge, der kommer fra beskæftigelse, er suspenderet 

Overordnet viser evalueringen, at der er sket en markant stigning i det samlede antal voksenlærlinge i forsøgsperioden, men at stigningen kun i begrænset omfang skyldes de 3 forsøg. 

STAR fremhæver selv følgende resultater fra evalueringen: 

 • Antallet af voksenlærlinge er steget i forsøgsperioden, men det er kun omkring 600 elever, der er kommet ind via de 3 forsøgsordninger. 
  Den øvrige stigning er drevet af ufaglærte voksenlærlinge, hvilket ikke har noget med forsøgene at gøre 
 • Ud af de 600 elever, der er kommet ind via en af forsøgsordningerne, er de 400 kommet ind via forsøg 2 (lempelse af ledighedsperioden) 
 • Suspenderingen af positivlisten har ikke haft den store betydning, da et fåtal af lærlingene er kommet ind via denne 
 • Mere end halvdelen af alle voksenlærlinge kommer med en baggrund som ufaglært 
 • I forsøgsperioden er der kommet langt flere voksenlærlinge på uddannelserne inden for Omsorg, sundhed og pædagogik. 
  Det er især SOSU-uddannelserne der driver stigningen. 

Læs hele evalueringen her: https://star.dk/media/tzyinypw/evaluering-af-forsoeg-med-voksenlaerlingeordningen.pdf  

Ny samlet evaluering af Flere skal med II viser, hvordan udsatte ledige kan hjælpes i job

Der er 3 hovedkonklusioner:

 1. De deltagende kommuner er i høj grad lykkedes med at få borgerne
  i job.

  På tværs af de tre puljer er de deltagende kommuner i høj grad lykkedes
  med at få borgerne i job.
  Den kvalitative analyse viser, at man via et målrettet arbejde med kerneelementerne har implementeret et stærkt jobrettet fokus i de kommuner, der i høj grad lykkedes med at få borgerne i beskæftigelse.
 2. Løntimer er blevet en integreret del af indsatsen.
  Evalueringen viser, at borgerne i målgruppen i stigende grad kommer ud på arbejdsmarkedet i løntimer.
  Den kvantitative analyse viser, at få løntimer ofte bliver en trædesten mod beskæftigelse.
 3. Kommunerne har implementeret indsatsmodellen som en del af ’normalindsatsen’. Implementeringsanalysen viser, at deltagerkommunerne samlet set har forankret projekternes indsatsmodel i arbejdet med målgruppen.
  Det betyder, at borgeren ledes ind på et jobrettet spor fra starten – i mødet med den personlige jobformidler og gennem arbejdet med jobmål.
  I de kommuner, der i høj grad lykkedes med at få borgere i job, fortæller jobformidlerne, at nøglen til at lykkes med indsatsen er tæt kontakt til, og aktiv inddragelse af borgeren.

Læs hele evalueringen her: https://star.dk/media/hdxlhtff/evaluering-flere-skal-med-ii-bedre-indsats-til-borgere-i-ressourceforloeb-og-afklaringspuljen.pdf